Kalkulatory

Sprawdź, jak obliczyć wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy. Dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć okres wypowiedzenia dla pracownika. Masz problem z wyliczeniem urlopu dla pracownika? Nie wiesz, kiedy pracownica powinna wrócić z urlopu macierzyńskiego? Tutaj zamieściliśmy proste w użyciu kalkulatory, dzięki którym szybko uporasz się ze skomplikowanymi obliczeniami.

Sprawdź, jak obliczyć wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy. Dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć okres wypowiedzenia dla pracownika. Masz problem z wyliczeniem urlopu dla pracownika? Nie wiesz, kiedy pracownica powinna wrócić z urlopu macierzyńskiego? Tutaj zamieściliśmy proste w użyciu kalkulatory, dzięki którym szybko uporasz się ze skomplikowanymi obliczeniami.

Nawiązanie stosunku pracy

Kalkulator limitu umów terminowych

Kalkulator limitu umów terminowych służy do obliczenia okresu, na jaki zawierane są umowy na czas określony w odniesieniu do kodeksowych limitów tych umów. Dzięki temu kalkulatorowi sprawdzisz, kiedy umowa z pracownikiem przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nawiązanie stosunku pracy »

ZUS

Kalkulator wieku emerytalnego i ochrony przedemerytalnej (obowiązujący od 1 października 2017 r.) (1)

Dzięki temu kalkulatorowi ustalisz datę, od której dana osoba będzie mogła przejść na emeryturę powszechną według zasad obowiązujących od 1 października 2017 r. Sprawdzisz również, w jakim okresie od tej daty pracownik zostanie objęty ochroną przedemerytalną.

Kalkulator kapitału początkowego

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz kapitał początkowy pracowników Twojej firmy, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu ich przyszłej emerytury.

Kalkulator wieku emerytalnego i ochrony przedemerytalnej (dotyczy zasad obowiązujących do 30 września 2017 r.)

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz wymagany dla danego ubezpieczonego powszechny wek emerytalny według stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Ponadto sprawdzisz datę objęcia tej osoby ochroną przedemerytalną.

Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Wynagrodzenia

Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest przewidziane dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Tutaj znajdziesz kalkulator za pomocą, którego obliczysz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń brutto - netto

W umowach o pracę  jako wynagrodzenie pracownika z reguły wskazywana jest kwota brutto. Dzięki temu kalkulatorowi można obliczyć, jaką kwotę z tego tytułu otrzyma zatrudniony, po potrąceniu należnych świadczeń. Z kolei znając kwotę netto do wypłaty, będzie również możliwe obliczenie wysokości płacy brutto.

Kalkulator wynagrodzenia z umowy o pracę

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz podatek, składki na ZUS i dowiesz się, ile wynosi wynagrodzenie netto z tytułu umowy o pracę, do wypłaty pracownikowi.

Kalkulator wynagrodzenie z umowy zlecenia

Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia pozwala oszacować całkowite koszty, które zleceniodawca będzie musiał ponieść w związku z wypłatą wynagrodzenia  z tytułu takiej umowy. Dzięki niemu obliczysz m.in. podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów przysługujące przyjmującemu zlecenie (zarówno standardowe, jak i stosowane przy przeniesieniu praw autorskich) oraz kwotę do wypłaty należną zleceniobiorcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Wynagrodzenia »

Rozwiązanie stosunku pracy

Kalkulator okresu wypowiedzenia i wysokość odprawy pieniężnej

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Rozwiązanie stosunku pracy »

Urlopy

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem od zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest tylko sytuacja, w której pracodawca i pracownik postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Skorzystaj z kalkulatora, aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop.

Kalkulator urlopu proporcjonalnego

Pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego, to samo dotyczy m.in. pracownika, który rozpoczął pracę w ciągu roku kalendarzowego. Skorzystaj z kalkulatora urlopu proporcjonalnego.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 

Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar przysługującego mu urlopu ulega wydłużeniu. Skorzystaj z kalkulatora wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Urlopy »

Samochód

Kalkulator ewidencji przebiegu pojazdu

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość kosztów podlegających zwrotowi za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Samochód »

Podróże służbowe

Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

Pracownikowi, którego szef wysyła w zagraniczną podróż służbową przysługują diety. Pracodawca zwraca też inne poniesione wydatki, np. za nocleg i przejazd w czasie delegacji. Skorzystaj z kalkulatora, aby prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika.

Kalkulator polecenie wyjazdu

Polecenie wyjazdu służbowego pomoże w dokonywaniu prawidłowych rozliczeń z pracownikiem. Ze względów dowodowych taki dokument warto sporządzić w formie pisemnej. Jak przygotować polecenie wyjazdu dla pracownika udającego się w podróż służbową?

Kalkulator krajowej podróży służbowej

Pracownikowi wysłanemu w krajową podróż służbową przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, zwrot kosztów noclegów. Skorzystaj z kalkulatora krajowej podróży służbowej, aby bez kłopotu rozliczyć delegację pracownika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podróże służbowe »

Kalkulatory podatkowe

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Faktura

Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać wymagane ustawą elementy. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi podatnik dokonujący sprzedaży. Obowiązkowo wystawia się fakturę, jeżeli kupującym jest firma. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie nabywcy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Kalkulatory podatkowe »

Inne kalkulatory

Kalkulator obliczający datę wejścia w życie aktu prawnego

Za pomocą tego kalkulatora  obliczysz datę wejścia w życie aktu prawnego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw RP, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Sprawdź, jak to działa.

Kalkulator odpisu na ZFŚS

Pracodawcy, którzy założyli ZFŚS (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) mają obowiązek dokonywać corocznych odpisów na ZFŚS w celu zasilenia konta działalności socjalnej. Odpisy są obowiązkowe, natomiast dobrowolnie można naliczać zwiększenia, np. na podopiecznych funduszu, którzy są emerytami lub rencistami, a kiedyś pracowali w danym zakładzie. W celu obliczenia rocznego odpisu oraz zwiększeń możesz skorzystać z naszego narzędzia jakim jest kalkulator odpisu na ZFŚS.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne kalkulatory »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel