Kalkulatory

Sprawdź, jak obliczyć wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy. Dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć okres wypowiedzenia dla pracownika. Masz problem z wyliczeniem urlopu dla pracownika? Nie wiesz, kiedy pracownica powinna wrócić z urlopu macierzyńskiego? Tutaj zamieściliśmy proste w użyciu kalkulatory, dzięki którym szybko uporasz się ze skomplikowanymi obliczeniami.

Sprawdź, jak obliczyć wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy. Dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć okres wypowiedzenia dla pracownika. Masz problem z wyliczeniem urlopu dla pracownika? Nie wiesz, kiedy pracownica powinna wrócić z urlopu macierzyńskiego? Tutaj zamieściliśmy proste w użyciu kalkulatory, dzięki którym szybko uporasz się ze skomplikowanymi obliczeniami.

ZUS

Kalkulator kapitału początkowego

Kalkulator składek ZUS

Upewnij się, w jakiej wysokości opłacić składki na ZUS za pracowników oraz za młodocianych - zatrudnionych w Twojej firmie. Kalkulator w formacie HTML.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Wynagrodzenia

Kalkulator wynagrodzeń brutto - netto

W umowach o pracę  jako wynagrodzenie pracownika z reguły wskazywana jest kwota brutto. Dzięki temu kalkulatorowi można obliczyć, jaką kwotę z tego tytułu otrzyma zatrudniony, po potrąceniu należnych świadczeń. Z kolei znając kwotę netto do wypłaty, będzie również możliwe obliczenie wysokości płacy brutto.

Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest przewidziane dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Tutaj znajdziesz kalkulator za pomocą, którego obliczysz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika.

Kalkulator dodatku za pracę w godzinach nocnych

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Ten kalkulator ułatwi Ci obliczenie wysokości wspomnianego dodatku,  z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Wynagrodzenia »

Rozwiązanie stosunku pracy

Kalkulator okresu wypowiedzenia i wysokość odprawy pieniężnej

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Rozwiązanie stosunku pracy »

Urlopy

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

Kalkulator urlopu proporcjonalnego

Pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego, to samo dotyczy m.in. pracownika, który rozpoczął pracę w ciągu roku kalendarzowego. Skorzystaj z kalkulatora urlopu proporcjonalnego.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 

Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar przysługującego mu urlopu ulega wydłużeniu. Skorzystaj z kalkulatora wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Urlopy »

Podróże służbowe

Kalkulator polecenie wyjazdu

Polecenie wyjazdu służbowego pomoże w dokonywaniu prawidłowych rozliczeń z pracownikiem. Ze względów dowodowych taki dokument warto sporządzić w formie pisemnej. Jak przygotować polecenie wyjazdu dla pracownika udającego się w podróż służbową?

Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

Pracownikowi, którego szef wysyła w zagraniczną podróż służbową przysługują diety. Pracodawca zwraca też inne poniesione wydatki, np. za nocleg i przejazd w czasie delegacji. Skorzystaj z kalkulatora, aby prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika.

Kalkulator krajowej podróży służbowej

Pracownikowi wysłanemu w krajową podróż służbową przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, zwrot kosztów noclegów. Skorzystaj z kalkulatora krajowej podróży służbowej, aby bez kłopotu rozliczyć delegację pracownika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podróże służbowe »

Kalkulatory podatkowe

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Faktura VAT

Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać wymagane ustawą elementy. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi podatnik dokonujący sprzedaży. Obowiązkowo wystawia się fakturę, jeżeli kupującym jest firma. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie nabywcy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Kalkulatory podatkowe »

Inne kalkulatory

Kalkulator obliczający datę wejścia w życie aktu prawnego

Za pomocą tego kalkulatora  obliczysz datę wejścia w życie aktu prawnego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw RP, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Sprawdź, jak to działa.

Kalkulator odpisu na ZFŚS

Pracodawcy, którzy założyli ZFŚS mają obowiązek dokonywać corocznych odpisów na ZFŚS w celu zasilenia konta działalności socjalnej. Odpisy są obowiązkowe, natomiast dobrowolnie można naliczać zwiększenia, np. na podopiecznych funduszu, którzy są emerytami lub rencistami, a kiedyś pracowali w danym zakładzie. W celu obliczenia rocznego odpisu oraz zwiększeń możesz skorzystać kalkulatora odpisu na ZFŚS.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne kalkulatory »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel