Kadry i płace

Zwalnianie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór. Wzór dokumentu w formacie MS Word

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór

Umowa o pracę może się rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Jednakże najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiego oświadczenia woli.

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Poniżej znajdziesz wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Dokument w formacie MS WORD

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zwalnianie »

ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS - wzór

Od decyzji ZUS można się odwołać. Pobierz wzór do wypełnienia.

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS - wzór

Tutaj znajdziesz gotowy do wypełnienia wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS.

Zastrzeżenia płatnika składek co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym - wzór

Płatnik składek ma prawo zakwestionować ustalenia inspektora kontroli zawarte w protokole. Pobierz wzór do wypełnienia.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Zatrudnianie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór

Pracodawca ma prawo żądać od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie podania określonych w przepisach danych osobowych. Dane te mogą być pobrane od kandydata poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Kwestionariusze, które stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, mają charakter pomocniczy i nie stanowią wzoru urzędowego. Tutaj znajdziesz wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia należy do katalogu umów cywilnoprawnych i jest umową starannego działania. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia nie może odznaczać się elementami charakterystycznymi dla umowy o pracę.Wzór dostępny w formacie: MS WORD

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zatrudnianie »

Urlopy i inne zwolnienia

Decyzja w sprawie przesunięcia urlopu pracownika szkoły

Zaplanowany wcześniej urlop może rozpocząć się w innym terminie w dwóch przypadkach: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi okolicznościami, z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy szkoły.

Informacja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego

Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Urlopy i inne zwolnienia »

Rozliczanie wynagrodzeń

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych - wzór

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych jest dokumentem na podstawie, które pracodawca zwraca pracownikowi koszty związane z używania samochodu prywatnego do celów służbowych (do jazd lokalnych). Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Przedstawiamy przykład oświadczenia.

Oświadczenie o zgodzie na potrącenie

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko te należności, które zostały wymienione w Kodeksie pracy. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia pracownika o zgodzie na potrącenie.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Rozliczanie wynagrodzeń »

Podróże służbowe

Ewidencja przebiegu pojazdów

Pobierz wzór ewidencji przebiegu pojazdu.

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych - wzór

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych jest dokumentem na podstawie, które pracodawca zwraca pracownikowi koszty związane z używania samochodu prywatnego do celów służbowych (do jazd lokalnych). Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Przedstawiamy przykład oświadczenia.

Rachunek kosztów podróży

Pobierz rachunek kosztów podróży.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podróże służbowe »

Czas pracy

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - wzór

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Dzięki prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika pracodawca może prawidłowo ustalić jego wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika dowiesz się z naszego wzoru.

Lista obecności

Jeżeli w Twojej firmie istnieje obowiązek podpisywania przez pracowników listy obecności w celu ewidencjonowania ich czasu pracy, skorzystaj z przygotowanego przez naszych ekspertów ds. prawa pracy druku listy obecności. Wzór listy obecności zawiera wszystkie istotne elementy pozwalające na odnotowanie czasu pracy poszczególnych pracowników każdego dnia danego miesiąca.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Czas pracy »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel