Kadry i płace

Zwalnianie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór. Wzór dokumentu w formacie MS Word

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór

Umowa o pracę może się rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Jednakże najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiego oświadczenia woli.

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Poniżej znajdziesz wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Dokument w formacie MS WORD

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zwalnianie »

Zatrudnianie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór

Pracodawca ma prawo żądać od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie podania określonych w przepisach danych osobowych. Dane te mogą być pobrane od kandydata poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Kwestionariusze, które stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, mają charakter pomocniczy i nie stanowią wzoru urzędowego. Tutaj znajdziesz wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia należy do katalogu umów cywilnoprawnych i jest umową starannego działania. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia nie może odznaczać się elementami charakterystycznymi dla umowy o pracę.Wzór dostępny w formacie: MS WORD

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zatrudnianie »

Urlopy i inne zwolnienia

Decyzja w sprawie przesunięcia urlopu pracownika szkoły

Zaplanowany wcześniej urlop może rozpocząć się w innym terminie w dwóch przypadkach: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi okolicznościami, z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy szkoły.

Informacja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego

Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Urlopy i inne zwolnienia »

Rozliczanie wynagrodzeń

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - obowiązuje od 30 lipca 2020 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314) wprowadziło nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych - wzór

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych jest dokumentem na podstawie, które pracodawca zwraca pracownikowi koszty związane z używania samochodu prywatnego do celów służbowych (do jazd lokalnych). Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Przedstawiamy przykład oświadczenia.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Rozliczanie wynagrodzeń »

Regulaminy i działalność socjalna pracodawcy

Regulamin pracy

Regulamin pracy to dokument ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Tutaj znajdziesz gotowy wzór regulaminu pracy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Regulaminy i działalność socjalna pracodawcy »

Podróże służbowe

Ewidencja przebiegu pojazdów

Pobierz wzór ewidencji przebiegu pojazdu.

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych - wzór

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych jest dokumentem na podstawie, które pracodawca zwraca pracownikowi koszty związane z używania samochodu prywatnego do celów służbowych (do jazd lokalnych). Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Przedstawiamy przykład oświadczenia.

Rachunek kosztów podróży

Pobierz rachunek kosztów podróży.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podróże służbowe »

Dokumentacja pracownicza

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

W przypadku zamknięcia: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły - do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa (COVID-19), ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, za okres nie dłuższy niż 14 dni. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia.

Wzór pisma w sprawie polecenia pracy zdalnej

W związku z koronawirusem wielu pracodawców decyduję się na to, aby część pracowników mogła pracować zdalnie. Sprawdź, jak przygotować pismo w sprawie polecenia pracy zdalnej.

Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika, aby podał określone przepisami prawa dane osobowe. Dane te mogą być pobrane od pracownika poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Tutaj znajdziesz wzór takiego kwestionariusza osobowego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumentacja pracownicza »

Czas pracy

Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - wzór

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Dzięki prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika pracodawca może prawidłowo ustalić jego wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika dowiesz się z naszego wzoru.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Czas pracy »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel