Zwalnianie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór. Wzór dokumentu w formacie MS Word

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór

Umowa o pracę może się rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Jednakże najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiego oświadczenia woli.

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Poniżej znajdziesz wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Dokument w formacie MS WORD

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - wzór

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę jest określane jako wypowiedzenie zmieniające . Jest jednym z dwóch - obok porozumienia stron - sposobów przekształcenia treści umowy o pracę, związanego z koniecznością zmiany istotnych warunków zatrudnienia określonych w danej umowie. Tutaj znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 7 września 2019 r.

Od 29 czerwca 2019 r. pracodawcy nie mogą pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców, a od 7 września 2019 r. nastąpiła zmiana w terminach prostowania świadectwa pracy.

Potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę - wzór

Ustanie stosunku pracy w drodze wygaśnięcia umowy o pracę następuje z mocy samego prawa, na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, z którymi przepisy wiążą taki skutek. Z tego względu strony umowy o pracę nie muszą składać żadnych oświadczeń woli, by spowodować jej ustanie. Pracodawca powinien jednak potwierdzić pracownikowi ustanie stosunku pracy przekazując mu stosowna informacje o wygaśnięciu stosunku pracy. Tutaj znajdziesz wzór potwierdzenia wygaśnięcia umowy o pracę.

Rozwiązanie dyscyplinarne umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika - wzór

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli.Wzór dostępny w formacie: MS WORD

Porozumienie stron w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia - wzór

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Takie ustalenie (porozumienie) nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Tutaj znajdziesz wzór porozumienia stron w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia.

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych - wzór

Pracodawca, który zamierza przeprowadzić w zakładzie pracy zwolnienia grupowe, zobowiązany jest w terminie 20 dni od dnia zawiadomienia o tym fakcie organizacji związkowych (funkcjonujących w danym zakładzie pracy) zawrzeć z nimi porozumienie. Tutaj znajdziesz wzór porozumienia w sprawie zwolnień grupowych.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - wzór

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli: zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy albo pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Tutaj znajdziesz wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel