Sprawozdania finansowe

Kalkulacja CIT-8

W terminie, który został przewidziany do złożenia zeznania rocznego, podatnicy CIT powinni również zapłacić należny podatek albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Sprawdź przykładową kalkulację podatku dla CIT-8.

Odroczony podatek

Jednym z wymogów dotyczących prezentacji wiernego i rzetelnego obrazu jednostki jest ujawnienie w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Sprawdź przykładowy wzór kalkulacji odroczonego podatku odroczonego.

Sprawozdania jednostek małych i mikro 2016 r.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., jednak, przepisy ustawy nowelizującej można zastosować już przy sporządzaniu sprawozdania za 2015 rok. Pobierz gotowe wzory i skorzystaj z wypełnionych wszystkich elementów sprawozdania dla jednostek mikro za 2015 i 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. Skorzystaj z gotowych elementów sprawozdania dla jednostek małych za 2016 rok. Zobacz przykładowo wypełniony bilans i rachunek zysków i strat według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Bilans

Bilans stanowi ważną część sprawozdania finansowego. Warto zatem uniknąć błędów przy jego sporządzaniu. Zespół naszych ekspertów przygotował dla Ciebie przykładowy bilans. Skorzystaj z naszego wzoru bilansu.

F-01/I-01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Biegły rewident wydaje opinię negatywną, gdy ze względu na wagę i skutki zaistniałych faktów, badane sprawozdanie finansowe nie przedstawia prawidłowo i rzetelnie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Zapoznaj się z wzorem takiej opinii.

Odmowa wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta

Biegły rewident może odmówić wyrażenia opinii, gdy skutki ograniczenia badania lub inne przyczyny uniemożliwiają zastosowania odpowiednich procedur badania. Skutkiem tego biegły rewident nie uzyskał wystarczających i odpowiednich dowodów umożliwiających wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym rozpatrywanym jako całość. Poznaj wzór dokumentu.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel