Urlopy

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem od zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest tylko sytuacja, w której pracodawca i pracownik postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Skorzystaj z kalkulatora, aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop.

Kalkulator urlopu proporcjonalnego

Pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego, to samo dotyczy m.in. pracownika, który rozpoczął pracę w ciągu roku kalendarzowego. Skorzystaj z kalkulatora urlopu proporcjonalnego.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 

Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar przysługującego mu urlopu ulega wydłużeniu. Skorzystaj z kalkulatora wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W praktyce pojawia się sporo kłopotów z poprawnym ustaleniem prawa i wymiaru urlopu dla pracowników. Skorzystaj z kalkulatora urlopu wypoczynkowego, aby bezbłędnie wyliczyć urlop pracownikowi.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest obligatoryjnym urlopem, jaki przysługuje pracownicy lub okresem w jakim ubezpieczonej chorobowo zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzącej działalność pozarolniczą przysługuje zasiłek macierzyński. Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Za pomocą kalkulatora bezbłędnie ustalisz przysługujący wymiar urlopu macierzyńskiego dla pracownicy. Kalkulator w formacie HTML.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel