Dokumentacja pracownicza

Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku - wczasy pod gruszą

Osoba ubiegająca się o przyznanie dopłaty do wypoczynku z ZFŚS powinna złożyć wniosek. Każdy pracodawca może opracować własny wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór wniosku.

Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania - wzór

Tutaj znajdziesz wzór dowodu potwierdzającego przyjęcia przez pracownika środka trwałego do użytkowania. Zapoznaj się z nim.

Informacja o przedłużeniu się umowy o pracę do dnia porodu - wzór

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. W takiej sytuacji pracodawca informuje pracownika o przedłużeniu zawartej z nim umowy. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiej informacji.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia »

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

Umowa o pracę - nowy wzór obowiązujący od 22 lutego 2016 r.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek pozyskać od niego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Od 1 kwietnia 2015 r. w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca musi szczegółowo opisać warunki pracy na stanowisku zajmowanym przez pracownika kierowanego na badania. Skierowanie na badania pracodawca sporządza w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest dla pracownika. Drugi otrzymuje lekarz przeprowadzający badanie. Ściągnij i wypełnij gotowy wzór skierowania na badania lekarskie.

Akta osobowe - wykaz A - wzór

Pracodawca powinien założyć i prowadzić oddzielną teczkę akt osobowych dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Teczka składa się z trzech części. Tutaj znajdziesz wykaz A.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy »

BHP i wypadki przy pracy

Skierowanie na badania lekarskie - wzór

Pracownik w związku z zatrudnieniem zobowiązany jest to odbycia wstępnych badań lekarskich. To pracodawca kieruje pracownika (bądź przyszłego pracownika) na badania lekarskie i ponosi ich koszty. W skierowaniu wystawionym pracownikowi należy wskazać m.in. rodzaj badań, stanowisko, opis tego stanowiska, występujące czynniki szkodliwe.

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - wzór

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Tutaj znajdziesz wzór takiej karty.

Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór

Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację oceny ryzyka przeprowadzanej na poszczególnych stanowiskach pracy. W tym celu może sporządzić kartę oceny ryzyka zawodowego. Tutaj znajdziesz przykład takiej karty oceny ryzyka zawodowego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu BHP i wypadki przy pracy »

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel