Dokumentacja pracownicza

Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

W przypadku zamknięcia: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły - do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa (COVID-19), ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, za okres nie dłuższy niż 14 dni. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia.

Wzór pisma w sprawie polecenia pracy zdalnej

W związku z koronawirusem wielu pracodawców decyduję się na to, aby część pracowników mogła pracować zdalnie. Sprawdź, jak przygotować pismo w sprawie polecenia pracy zdalnej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia »

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika, aby podał określone przepisami prawa dane osobowe. Dane te mogą być pobrane od pracownika poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Tutaj znajdziesz wzór takiego kwestionariusza osobowego.

Umowa o pracę - nowy wzór obowiązujący od 22 lutego 2016 r.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek pozyskać od niego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Od 1 kwietnia 2015 r. w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca musi szczegółowo opisać warunki pracy na stanowisku zajmowanym przez pracownika kierowanego na badania. Skierowanie na badania pracodawca sporządza w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest dla pracownika. Drugi otrzymuje lekarz przeprowadzający badanie. Ściągnij i wypełnij gotowy wzór skierowania na badania lekarskie.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy »

BHP i wypadki przy pracy

Skierowanie na badania lekarskie - wzór

Pracownik w związku z zatrudnieniem zobowiązany jest to odbycia wstępnych badań lekarskich. To pracodawca kieruje pracownika (bądź przyszłego pracownika) na badania lekarskie i ponosi ich koszty. W skierowaniu wystawionym pracownikowi należy wskazać m.in. rodzaj badań, stanowisko, opis tego stanowiska, występujące czynniki szkodliwe.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu BHP i wypadki przy pracy »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel