ZUS

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

RDU - instrukcja wypełniania wniosku

Zobacz, jak krok po kroku wypełnić RDU - wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

RDU - o czym pamiętać, wypełniając wniosek

Sprawdź, jak wypełnić wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej – przykład wypełnionego wniosku

Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, można wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – przykład wypełnionego wzoru

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, bez opłaty prolongacyjnej

Z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności składek ZUS może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na datę rozpoczęcia działalności i wielkość przedsiębiorstwa.

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek - RDZ

Wniosek w formie papierowej zawiera pytania sprawdzające warunki związane z możliwością udzielenia pomocy publicznej. W przypadku wniosku w formie elektronicznej, nie ma w nim tych pytań, dlatego musisz zamieścić informacje dotyczące pomocy publicznej w osobnym załączniku. Pobierz załącznik.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel