Urlopy i inne zwolnienia

Decyzja w sprawie przesunięcia urlopu pracownika szkoły

Zaplanowany wcześniej urlop może rozpocząć się w innym terminie w dwóch przypadkach: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi okolicznościami, z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy szkoły.

Informacja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego

Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

Wniosek o urlop na żądanie dyrektora szkoły

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, przyniosły tym nauczycielom możliwość skorzystania z 4 dni tzw. urlopu na żądanie, do którego jako nauczyciele placówki feryjnej dotychczas nie mieli prawa. Urlopu w tym trybie udziela się na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika.

Wniosek o urlop na żądanie nauczyciela na stanowisku kierowniczym

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, przyniosły tym nauczycielom możliwość skorzystania z 4 dni tzw. urlopu na żądanie, do którego jako nauczyciele placówki feryjnej dotychczas nie mieli prawa. Urlopu w tym trybie udziela się na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika.

Wniosek o urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. kadrze kierowniczej szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Natomiast plan taki dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta), zaś dla innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – dyrektor placówki.

Wniosek o urlop wypoczynkowy nauczyciela

Wszystkim nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy  w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 i 65 Karty Nauczyciela). Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły. 

Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego

Pracownica, która złożyła po porodzie wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, może zrezygnować z całości lub części urlopu rodzicielskiego. Wniosek w tej sprawie musi złożyć pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel