Rozliczanie wynagrodzeń

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - obowiązuje od 30 lipca 2020 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314) wprowadziło nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych - wzór

Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych jest dokumentem na podstawie, które pracodawca zwraca pracownikowi koszty związane z używania samochodu prywatnego do celów służbowych (do jazd lokalnych). Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Przedstawiamy przykład oświadczenia.

Oświadczenie o zgodzie na potrącenie

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko te należności, które zostały wymienione w Kodeksie pracy. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia pracownika o zgodzie na potrącenie.

Oświadczenie pracownika dotyczące zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - wzór

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów określone, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku uzasadniającego ich stosowanie (np. posiadanie miejsca zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy). Wzór oświadczenia pracownika dotyczący zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów znajdziesz poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach - wzór

Pracodawca jest zobowiązany - na prośbę pracownika - do wystawienia zaświadczenia określającego uzyskiwane przez pracownika zarobki. Zaświadczenie wydaje się na wniosek pracownika (ustny bądź pisemny). Tutaj znajdziesz gotowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zarobkach.

Zaświadczenie o zarobkach - wzór

Na wniosek pracownika i w celu wskazanym przez pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych przez pracownika zarobków. Zobacz gotowy wzór takiego zaświadczenia przygotowanego przez naszego specjalistę.

Zawiadomienie komornika o zajętym wynagrodzeniu pracownika - wzór

W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem - dłużnikiem dotychczasowy pracodawca przesyła nowemu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Obowiązek ten istnieje w sytuacji, gdy dotychczasowy pracodawca posiada informacje o nowym pracodawcy. Tutaj znajdziesz wzór zawiadomienia komornika o zajętym wynagrodzeniu.

Zawiadomienie o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju - wzór

Jeżeli wystąpi przestój, tj. sytuacja, w której pracownik był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy to: pracodawca może powierzyć pracownikowi do wykonywania inną pracę, pracownik może czekać na zakończenie przestoju w zakładzie pracy (i jeżeli nie będzie nic w tym czasie robił, to i tak ma być traktowany z punktu widzenia wymiaru czasu pracy, jakby pracował, bo to pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy), pracodawca może odesłać pracownika do domu, w takim przypadku jego nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną.

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem - wzór

Co do zasady wynagrodzenie wypłaca się „do rąk pracownika”, czyli w gotówce, bezpośrednio pracownikowi. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż „do rąk pracownika”, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Tutaj znajdziesz wzór zgody na wypłatę wynagrodzenia przelewem.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel