Deklaracje i formularze

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

WZS

WZS-1K (3)

WZS-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZS-1M (3)

WZS-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

WZS-1R (3)

WZS-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZS »

WZP

WZP-1K (3)

WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZP-1M (3)

WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc.

WZP-1R (3)

WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZP »

Specjalne strefy ekonomiczne

CIT/8S

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT/8SP

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.          

SSE-M (2)

SSE-M (2) - Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Specjalne strefy ekonomiczne »

Ordynacja i KKS

ORD-IN (9)

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021.

ORD-IN/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

ORD-WS

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ordynacja i KKS »

NIP

NIP-2 (12)

NIP-2 (12) - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

ZAP-3 (5)

ZAP-3 (5) - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

NIP-7 (5)

NIP-7 (5) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NIP »

ZUS

ZUS IMIR

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Informację ZUS IMIR przekazujesz ubezpieczonym raz w roku,do 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które wykazałeś w przekazanych do nas imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Termin złożenia: do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.

Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny. Aby uzyskać wynagrodzenie za czas choroby trzeba złożyć oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Inne podatki i opłaty

PCC-4/B

Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom      

PCC-4 (1)

Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/A (1)

Informacja o pozostałych podatnikach

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne podatki i opłaty »

Inne deklaracje i formularze

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

FIN-1

Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne deklaracje i formularze »

Egzekucja należności

TYT-1 (2)

TYT-1 (2) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-1A (1)

TYT-1A (1) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-2 (2)

TYT-2 (2) - Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Egzekucja należności »

CIT

OSW-RD(1)

Oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT)

ZAW-RD(1)

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

CIT-5 (12)

Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »

Akcyza i Cło

AKC-R (7)

AKC-R (7) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

AKC-4/E (8)

AKC-4/E (8) - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych.

AKC-4/K (8)

AKC-4/K (8) - Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akcyza i Cło »

INTRASTAT

INTRASTAT - przywóz

INTRASTAT - przywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w przywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca.

INTRASTAT - wywóz

INTRASTAT - wywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w wywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca do właściwego Urzędu Celnego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu INTRASTAT »

KRS

CI KRS-CDN

CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDO

CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDT

CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu KRS »

VAT

VAT-10 (6)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-11 (6)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-R (14)

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy formularzy składanych od 1 kwietnia 2020 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VAT »

PIT

IFT-1/1R (16)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Nowy wzór IFT-1/1R w wersji 16 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

PIT-11 (27)

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowy wzór PIT-11 (27) będzie miał zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

PIT-16A (11)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel