Czas pracy

Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - wzór

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Dzięki prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika pracodawca może prawidłowo ustalić jego wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika dowiesz się z naszego wzoru.

Lista obecności

Jeżeli w Twojej firmie istnieje obowiązek podpisywania przez pracowników listy obecności w celu ewidencjonowania ich czasu pracy, skorzystaj z przygotowanego przez naszych ekspertów ds. prawa pracy druku listy obecności. Wzór listy obecności zawiera wszystkie istotne elementy pozwalające na odnotowanie czasu pracy poszczególnych pracowników każdego dnia danego miesiąca.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Polecenie pracownikowi pracy w nadgodzinach może mieć formę zarówno ustną jak i pisemną, jednak dla celów dowodowych zaleca się, aby przybierało ono formę pisemną. Tutaj znajdziesz wzór takiego polecenia.

Polecenie służbowe - wzór

Polecenie służbowe to zlecenie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności. Pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Tutaj znajdziesz wzór takiego polecenia służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór

Do rozliczenia podróży służbowej pracownika trzeba potrzebny jest druk „Polecenie wyjazdu służbowego. Osoba rozliczająca pracownika ma obowiązek wpisać na tym druku daty i godziny wyjazdu (przyjazdu) pracownika, miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży, rodzaj poleconych do wykonania zadań. Druk ten ułatwia rachunki i pozwala ustalić wysokość należności, np. diet. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiego druku.

Wniosek o poinformowanie o zatrudnianiu w nocy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika świadczącego pracę w nocy, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o tym fakcie. Tutaj znajdziesz wniosek o poinformowanie o zatrudnianiu w nocy.

Wniosek o system skróconego tygodnia pracy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. Tutaj znajdziesz wniosek o system skróconego tygodnia pracy.

Wniosek o weekendowo-świąteczny system czasu pracy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Tutaj znajdziesz wzór wniosku o weekendowo-świąteczny system czasu pracy.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel