Czas pracy

Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy - wzór

Weekendowy system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy tylko w piątki, soboty i niedziele. Stosowanie tego systemu może nastąpić tylko na wniosek pracownika. Pobierz wzór wniosku o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy.

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - wzór

W zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia, bądź też możliwość odebrania w zamian czasu wolnego. Przygotowany specjalnie dla Ciebie wzór wniosku pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych znajdziesz tutaj.

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy - wzór

Pracownik, w okresie którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego może zamiast urlopu wychowawczego wnioskować do pracodawcy o obniżenie jego wymiaru czasu pracy. Wniosek składa się w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pobierz gotowy wzór wniosku.

Karta ewidencji rocznej czasu pracy - wzór

W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy. Tutaj znajdziesz przykład prowadzenia rocznej ewidencji czasu pracy, która powinna być prowadzona w formie imiennej karty, odrębnie dla każdego pracownika.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel