Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 430)

Ważny od: 01.04. 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988)

Ważny od: 01.04. 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r., poz. 527)

Ważny od: 25.03. 2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 520)

Ważny od: 24.03. 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 361)

Ważny od: 21.03. 2020 r.

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 59)

Ważny od: 15.03. 2020 r.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)

Ważny od: 08.03. 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134)

Ważny od: 01.03. 2020 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Ważny od: 29.02. 2020 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1387)

Ważny od: 29.02. 2020 r.

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1440)

Ważny od: 29.02. 2020 r.

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 326)

Ważny od: 28.02. 2020 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 266)

Ważny od: 28.02. 2020 r.

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 864)

Ważny od: 21.02. 2020 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 265)

Ważny od: 19.02. 2020 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel