Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Dodano: 31 stycznia 2020

Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar przysługującego mu urlopu ulega wydłużeniu. Skorzystaj z kalkulatora wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Kalkulator dostępny jest po zalogowaniu się.

  1. Po co jest kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego?
 

Urlop rodzicielski standardowo wynosi – w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu – 32 tygodnie albo 34 tygodnie (w przypadku gdy w trakcie jednego porodu matka rodzi dwoje lub więcej dzieci).

Skorzystaj ze wskaźników i stawek:

Urlop ten może zostać jednak przedłużony. Stanowi o tym art. 182[1f] § 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (co jest z kolei dopuszczalne w świetle art. 182[1e] § 1 Kodeksu pracy, jednak za zgodą pracodawcy i na wniosek pracownika lub pracownicy złożony z 21-dniowym wyprzedzeniem), wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

–  64 tygodni - w przypadku, gdy ubezpieczonemu (ubezpieczonej) korzystającemu z urlopu urodziło się 1 dziecko,

–  68 tygodni - w przypadku, gdy ubezpieczonemu (ubezpieczonej) korzystającemu z urlopu urodziło się 2. lub więcej dzieci (przy jednym porodzie).


Polecamy porady ekspertów dotyczące urlopu rodzicielskiego:

Algorytm ustalania przedłużonego urlopu określa także art. 182[1f] § 2-4 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego – przy czym  w przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

Z kolei w przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach, a ewentualny niepełny dzień pomija się.

Należy przy tym pamiętać, że maksymalny wymiar czasu pracy dla zatrudnionego przebywającego na urlopie rodzicielskim wynosi 1/2 etatu. Urlop rodzicielski przedłużony udzielany jest wtedy na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Jak wprowadzać dane w kalkulatorze wydłużenia urlopu rodzicielskiego

a)     Liczba dzieci

Długość urlopu rodzicielskiego, także przedłużonego jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie, przy czym KP różnicuje jedynie dwa przypadki – urodzenie 1. dziecka oraz urodzenie 2. lub więcej dzieci. Tak samo należy oznaczyć dane wejściowe w kalkulatorze.

b)    Wymiar udzielonej części urlopu

Urlop rodzicielski może być udzielony w częściach (art. 182[1c] § 2-4 Kodeksu pracy).

Części tych nie może być więcej niż 4, przy czym żadna z udzielonych części nie może być krótsza niż 8 tygodni, za wyjątkiem:

–       pierwszej części urlopu, która z kolei nie może być krótsza niż:

1)     6 tygodni,

2)     3 tygodni – w przypadku adopcji lub przyjęcia na wychowanie dziecka do lat 7 (do lat 10 w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego),

–       ostatniej części urlopu (w tym wypadku brak jest dolnego limitu długości urlopu).

c)     Okres, w którym ta część jest łączona z pracą

W tym miejscu należy podać okres zasadniczego urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą. Nie musi on się pokrywać z okresem udzielonego urlopu rodzicielskiego, może być krótszy.

Okres ten należy podać w tygodniach.

d)    Wymiar czasu pracy w okresie łączenia z urlopem

Należy podać wymiar etatu na jaki pracownika/pracownicę zatrudnia się w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą. Maksymalny wymiar czasu pracy wynosi, zgodnie z Kodeksem pracy – 1/2 etatu.

 

Wymiar czasu pracy (etatu) podać należy w ułamkach zwykłych np.: 1/2, 1/4, 1/3, 2/5 itp.

e)     Sposób wykorzystania okresu wydłużenia (urlopu)

Także wydłużony okres urlopu rodzicielskiego może być łączony z pracą. Zgodnie z art. 182[1f] § 7 Kodeksu pracy w takim przypadku, wymiar tej wydłużonej już części urlopu oblicza się, dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

W takim przypadku, w polu: Wymiar czasu pracy w okresie łączenia wydłużonego urlopu z pracą należy wpisać: wymiar etatu. Analogicznie należy podać wymiar w ułamku zwykłym (np. 1/2, 1/3, 2/5).

Jeżeli w czasie wydłużenia urlopu nie jest przewidziana praca, nie należy tego pola wypełniać, w szczególności nie wpisuje się „0”.

3. Wyniki

Kalkulator podaje następujące wyniki wstępne:

  • ustalenie wymiaru urlopowego, w tygodniach – podstawowy wymiar (32 lub 34)
  • maksymalny możliwy wymiar urlopu w tygodniach (64 lub 68).

Po automatycznym obliczeniu podawane są wartości, w tygodniach, albo w tygodniach i dniach (jeżeli ułamkowe wartości etatu w przeliczeniu na wymiar urlopu nie dają pełnych wyników liczonych w tygodniach):

1)     wydłużenia urlopu wskutek łączenia urlopu podstawowego z pracą,

2)     wydłużenie urlopu wskutek łączenia wydłużenia z pracą,

3)     całkowite wydłużenie wymiaru urlopu.

Finalny wynik – wymiar całkowity urlopu – można obliczyć, sumując wartość wymiaru podstawowego (32 lub 34 tygodnie) z wartością całkowitego wydłużenia wymiaru urlopu.

Polecamy też inne kalkulatory z działu urlopy:

PRZYKŁAD
Pracownikowi/ubezpieczonemu korzystającemu z urlopu rodzicielskiego urodziło się 1 dziecko, urlop rodzicielski został udzielony w wymiarze 16 tygodni, przy czym w okresie 14 tygodni urlopu będzie wykonywana praca w wymiarze 1/2 etatu, a po tym okresie praca ma być nadal wykonywana w tym samym wymiarze 1/2 etatu przez pozostały okres wydłużonego urlopu, łączne wydłużenie urlopu wyniesie 14 tygodni.  

Ponieważ zasadniczy urlop wyniesie dla pracownika/ubezpieczonego w tym wypadku 32 tygodnie, łączny wymiar wydłużonego urlopu (podstawowy i wydłużony) wyniesie 46 tygodni (32 tyg. urlopu podstawowego + 14 tyg. urlopu wydłużonego).

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel