Kalkulator ekwiwalentu za urlop

Dodano: 1 stycznia 2021

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem od zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest tylko sytuacja, w której pracodawca i pracownik postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Skorzystaj z kalkulatora, aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop.


1.    Do czego służy ten kalkulator

Kalkulator służy do obliczania kwoty ekwiwalentu urlopowego. Zasady szczegółowe ustalania ekwiwalentu urlopowego określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Wynagrodzenie ustalane zgodnie z zasadami ekwiwalentu urlopowego jest także podstawą wymiaru następujących świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy:
1)    odprawy emerytalno-rentowej (art. 92[1] § 1 Kodeksu pracy);
2)    odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie zmarłego pracownika (art. 93 § 2 Kodeksu pracy);
3)    odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 2 Kodeksu pracy);
4)    kwoty jednodniowego wynagrodzenia do celów określonych w art. 108 § 3 Kodeksu pracy;
5)    odszkodowania przysługującego pracownikowi młodocianemu w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę z powodu braku możliwości zapewnienia innej pracy niezagrażającej zdrowiu (art. 201 § 2 Kodeksu pracy);
6)    odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36[1] § 1 Kodeksu pracy);
7)    odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy (art. 47[1], art. 50 § 1 i 4 oraz art. 58 i 60 Kodeksu pracy);
8)    odszkodowania przysługującego pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika;
9)    odszkodowania przysługującego pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 61[2] § 1 Kodeksu pracy);
10)    odszkodowania przysługującego pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy (art. 63[2] § 2 Kodeksu pracy);
11)    odprawy przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się wskutek wygaśnięcia mandatu (art. 75 Kodeksu pracy);
12)    wynagrodzenia:
-    za czas pozostawania bez pracy, przysługującego pracownikowi przywróconemu do pracy,
-    za czas do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli został zastosowany okres wypowiedzenia krótszy od wymaganego,
-    za okres wypowiedzenia lub za okres równy okresowi wypowiedzenia, przysługującego pracownikowi odwołanemu ze stanowiska
(§ 1-2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy, Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

2.    Wprowadzanie danych w kalkulatorze ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

a)    Podstawa wymiaru ekwiwalentu urlopowego

Wpisuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru ekwiwalentu urlopowego. Jest ona ustalana na zbliżonych zasadach jak podstawa wynagrodzenia urlopowego.
Generalną zasadą jest uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, przy czym jeżeli chodzi o wynagrodzenie i do podstawy zalicza się wszystkie stałe i periodycznie wypłacane składniki płacy, w tym w szczególności:
-    wynagrodzenie zasadnicze,
-    wszelkie dodatki płacowe (stażowy, specjalny, za stopień służbowy, funkcyjny i in.),
-    prowizje i inne składniki ustalane procentowo od osiągniętych wyników finansowych, gwarantowane umową o pracę, lub przepisami płacowymi (z wyjątkiem udziałów w zysku lub nadwyżce bilansowej zakładu pracy),
-    tzw. premie regulaminowe (premie, gwarantowane umową lub przepisami płacowymi, wypłacane za ustalone okresy, które przysługują pracownikowi za normalnie wykonaną pracę, mogą być zaś cofnięte wskutek przewinień pracowniczych, w tym ukarania karami porządkowymi),
-    wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli składniki wynagrodzenia ustalone są w stałej kwocie w umowie o pracę (lub innym akcie ustanawiającym stosunek pracy), stanowią one podstawę według kwoty przysługującej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, albo świadczenia ustalanego na zasadzie ekwiwalentu urlopowego.

Polecamy też:


Jeżeli składniki wynagrodzenia nie mają ustalonej kwoty stałej (np. prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny), składniki te uwzględniane są w podstawie wymiaru ekwiwalentu w kwocie średniej obliczanej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.
Jeżeli składniki brane pod uwagę do ustalania ekwiwalentu są wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne), brane są pod uwagę w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Nie należy zaliczać do podstawy wymiaru ekwiwalentu następujących kwot (§ 6 rozporządzenia urlopowego):
1)    jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, typowym przykładem takich wypłat są nagrody pieniężne lub tzw. premie uznaniowe, których wypłata zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy (nie są gwarantowane do wypłaty jak premie regulaminowe),
2)    wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
3)    gratyfikacji (nagród) jubileuszowych – niezależnie od okresów za jakie przysługują,
4)    wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
5)    wynagrodzenia za czas innej niż urlop, usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
6)    ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – jeżeli już był wypłacony,
7)    dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
8)    wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
9)     kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
10)     nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – tzw. „trzynastki” (niezależnie od podstawy prawnej wypłaty), należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
11)     odpraw emerytalnych lub rentowych,
12)    innych odpraw pieniężnych,
13)     wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Sprawdź też:


b)    Rok wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Konieczność podania roku wypłaty wynika z § 18 i 19 rozporządzenia urlopowego.
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się bowiem:
1)    dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, o którym mowa w § 19 rozporządzenia, a następnie,
2)    dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
3)    mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
Współczynnik ustalany jest corocznie i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego (§ 19 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Współczynnik ten jest stosowany przez kalkulator automatycznie, na podstawie zaznaczonego roku.

Polecamy też:

c)    Wymiar czasu pracy

Według obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, wymiar urlopu jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, ma on znaczenie dla ustalania ekwiwalentu.
Wpisuje się go w odpowiednie pole w formie ułamku zwykłego np.: 1/2, 1/4, 6/10, 9/12 itp.

d)    Norma dobowa

Wpisać należy obowiązującą pracownika normę dobową. Zasadniczo wszystkich pracowników obowiązuje norma 8 godzin na dobę. Wyjątkowo przepisy szczególne przewidują inne, niższe normy czasu pracy, dotyczy do np.:
1.    pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym –  norma 7 godz./dobę,
2.    zatrudnionych w podmiotach leczniczych:
–    na stanowiskach innych niż techniczne, obsługi i gospodarcze – norma 7 godz. 35 min./dobę,
–    pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami (np. masażystów, rehablilitantów) – norma 6 godz./dobę.
Jeżeli pracownika obowiązuje niższa od 8 godz./dobę norma czasu pracy, należy wpisać normę obniżoną.

 

Nie należy wpisywać przedłużonego wymiaru czasu pracy zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy (12 godz. lub dłużej). Tych pracowników obowiązuje także zasadnicza norma 8 godz./dobę i tą wielkość (8 godz.) należy wpisać w odpowiednie pole.e)    Liczba godzin zaległego urlopu

Należy podać wskazaną liczbę godzin, w razie zaległości urlopowych określonych dniami, należy przeliczyć dni na godziny  zgodnie z zasadą określoną art. 154[2] § 2-3 Kodeksu pracy, zgodnie z którą przy udzielaniu urlopu  jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, zaś w przypadku pracownika dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin, jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin obniżonej normy.
Przykładowo, w przypadku pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym, który ma prawo do 3 dni urlopu zaległego, liczba godzin urlopowych wynosi 21 (3 dni x 7 godz. urlopowych).


3.    Wyniki kalkulatora ekwiwalentu urlopowego

Kalkulator oblicza kwotę ekwiwalentu za podany urlop zaległy, według podanej w pierwszym polu podstawy wymiaru ekwiwalentu.

Skorzystaj też z innych kalkulatorów z kategorii urlopy:

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel