Kalkulator odpisu na ZFŚS

Dodano: 1 stycznia 2021

Pracodawcy, którzy założyli ZFŚS mają obowiązek dokonywać corocznych odpisów na ZFŚS w celu zasilenia konta działalności socjalnej. Odpisy są obowiązkowe, natomiast dobrowolnie można naliczać zwiększenia, np. na podopiecznych funduszu, którzy są emerytami lub rencistami, a kiedyś pracowali w danym zakładzie. W celu obliczenia rocznego odpisu oraz zwiększeń możesz skorzystać kalkulatora odpisu na ZFŚS.

Jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych

W przeciętnej liczbie zatrudnionych uwzględnia się wszystkich pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, a wyłącza osoby, których z przedsiębiorstwem łączy stosunek pozapracowniczy (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, umowy o dzieło), co nie znaczy, że takie osoby nie mogą potem korzystać z pomocy socjalnej na podstawie regulaminu ZFŚS. Nie ma to jednak nic wspólnego z naliczaniem odpisów na ZFŚS.  

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się zawsze przez 12, nawet gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na niepełny rok kalendarzowy.

Czytaj więcej o odpisach na ZFŚS:

Ani w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ani wykonawczych do niej nie ma objaśnienia, jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. W związku z tym, zastosowanie mają tu trzy metody statystyczne. Każdy pracodawca może wybrać odpowiednią do stopnia zmienności w zatrudnieniu w zakładzie pracy.

Te metody to:
- uproszczona – polega na podzieleniu sumy pracowników zatrudnionych tylko w pierwszym i w ostatnim dniu miesiąca przez 2; ma zastosowanie w zakładach pracy, które utrzymują stabilny stan zatrudnienia
- średniej chronologicznej - przeciętny stan zatrudnienia w danym miesiącu oblicza się sumując połowę stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca ze stanem zatrudnienia w 15. dniu miesiąca, a następnie dzieląc wynik przez 2; używana w firmach, które  o niewielkich ruchach kadrowych
- średniej arytmetycznej - polega na zsumowaniu stanu zatrudnionych ze wszystkich poszczególnych dni miesiąca, łącznie z dniami wolnymi, a następnie podzieleniu tak uzyskanej sumy przez liczbę dni w miesiącu; odpowiednia dla firm, w których często dochodzi do zmian w składzie personelu  

Po wybraniu odpowiedniej metody i obliczeniu średniej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, należy je wszystkie zsumować i wynik podzielić przez 12. Następny krok to wyliczenie kwoty odpisu na dany rok. 

Polecamy też:

Jak naliczać odpisy na ZFŚS

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli wynagrodzenie to było wyższe w tym okresie. Dla każdego pracującego w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych odpis jest wyższy i wynosi 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na pracowników młodocianych również dokonuje się odpisów, ale według stawek procentowych odpowiednich do roku nauki.

Wynoszą one:
- 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w pierwszym roku nauki
- 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w drugim roku nauki
- 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w trzecim roku nauki.


W 2020 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 4 134,02 zł.

Pracodawca może według uznania zwiększyć podstawowy odpis o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Wskazanych zasad naliczania odpisów nie stosują placówki oświatowe (np. uczelnie publiczne), których obowiązują odrębne przepisy w tym zakresie.

Tabela odpisów i zwiększeń na 2020 rok

 

Rodzaj odpisu

(zwiększenia)

Kwota

odpisu (zwiększenia)

Podstawowy

1.550,26 zł

Podstawowy zwiększony

(praca w szczególnych

warunkach lub

w szczególnym charakterze)

2.067,01 zł

Na pracowników młodocianych:

- I rok nauki

- II rok nauki

- III rok nauki

206,70 zł

248,04 zł

289,38 zł

Zwiększenie odpisu na

każdego pracownika

niepełnosprawnego

258,38 zł

Zwiększenie funduszu na

emeryta/rencistę

258,38 zł

U pracodawców posiadających

Żłobek lub klub dziecięcy -

zwiększenie funduszu na

każdego pracownika

310,05 zł

Jak działa kalkulator odpisu na ZFŚS

Aby wyliczyć średnią liczbę etatów dla potrzeb odpisu na ZFŚS należy uzupełnić pierwszą część kalkulatora, wpisując w nim liczby wszystkich osób zatrudnionych w poszczególnych wymiarach etatów w każdym miesiącu - od stycznia do grudnia. Chodzi już o liczby uśrednione, wedle odpowiedniej metody statystycznej. Jeśli firma przewiduje, że w całym roku liczba etatów będzie stała, można wypełnić tylko styczeń i kliknąć opcję „wypełnij” na podstawie pierwszego m-ca". Kalkulator poda średnią roczną sumę etatów. Jeśli pracodawca nie zatrudnia młodocianych, i nie dokonuje zwiększeń kalkulator od razu wyliczy wysokość rocznego odpisu podstawowego. 

Kalkulator pozwala też obliczyć odpisy podwyższone na osoby zatrudnione w szczególnych warunkach oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Trzeba w poszczególnych kratkach (miesiącach) wpisać liczbę takich osób stosownie do etatu (uśrednioną). W przypadku uczniów, w polach obok danego roku nauki wpisuje się liczbę osób młodocianych.


Zakład, który ma pod opieką socjalną byłych pracowników - emerytów/rencistów i dokonuje na nich zwiększenia, wpisuje do kalkulatora liczbę takich osób. Kalkulator odpisu na ZFŚS wyliczy kwotę zwiększenia.

PRZYKŁAD
  Załóżmy, że pracodawca zatrudnia w przeliczeniu na etaty w normalnych warunkach:
Miesiąc 1/1 etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
Styczeń 67 10   5
Luty 67 10   5
Marzec 67 10   5
Kwiecień 67 10   5
Maj 67 10   5
Czerwiec 64 10   5
Lipiec 64 10   5
Sierpień 64 10   5
Wrzesień 64 10   5
Październik 70 11 1 5
Listopad 70 11 1 5
Grudzień 70 11 1 5
Z powyższego wynika, że w czerwcu odeszły z pracy 3 osoby na pełen etat, ale od października zatrudniono łącznie 8 osób, z tego 6 na 1/1 etatu, 1 na 1/2 oraz 1 na 1/4. Według kalkulatora średnia roczna suma etatów wynosi 75,69. Całoroczny odpis podstawowy wyniósł 117.339,18 zł (75,69 x 1 550,26 zł).   

 

 

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel