Kalkulator wieku emerytalnego i ochrony przedemerytalnej (obowiązujący od 1 października 2017 r.) (1)

Dodano: 4 grudnia 2020

Dzięki temu kalkulatorowi ustalisz datę, od której dana osoba będzie mogła przejść na emeryturę powszechną według zasad obowiązujących od 1 października 2017 r. Sprawdzisz również, w jakim okresie od tej daty pracownik zostanie objęty ochroną przedemerytalną.

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej – w celu zabezpieczenia ich bytu. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wskazuje na to treść art. 24 ust. 1 tzw. ustawy emerytalnej (czyli ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych).  Jest w niej bowiem mowa o tym, że „Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn”, zastrzeżeniem przewidzianych w tym przepisie wyjątkami.

Wspomniany przepis oznacza w praktyce, że prawo do emerytury można uzyskać po przepracowaniu dowolnego okresu. Należy jednak pamiętać, że przy niespełnieniu warunku minimalnego stażu pracy, nie ma gwarancji wypłaty najniższego świadczenia.

WAŻNE

Aby otrzymać emeryturę w kwocie nie niższej od minimalnej, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • posiadać wymagane okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem, że okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych.


Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem  pracownika

 

Zatem po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego odpowiednio kobiety i mężczyźni mogą podjąć decyzję, czy kontynuować pracę zawodową, czy też ją zakończyć i przejść na emeryturę. Przejście na emeryturę jest więc prawem, a nie obowiązkiem pracownika (ubezpieczonego). Jednak od tego, kiedy to nastąpi, będzie zależeć wysokość wypłacanego danej osobie świadczenia. Im później ubezpieczony przejdzie na emeryturę, tym jej wysokość będzie większa.

Aby móc korzystać z omawianego świadczenia, po osiągnięciu wieku emerytalnego należy złożyć wniosek o emeryturę do organu rentowego. W przypadku pracowników konieczne jest również rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Otrzymane od niego świadectwo pracy powinno być złożone do ZUS wraz z wnioskiem o emeryturę (druk EMP).

WAŻNE

Organ rentowy przyzna emeryturę od miesiąca, w którym ubezpieczony złoży wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

Wypłata świadczenia emerytalnego Zgodnie z art. 921  Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

https://www.portalfk.pl/rozliczanie-wynagrodzen/jak-obliczyc-odprawe-emerytalna-dla-pracownika-wynagradzanym-stawka-godzinowa-17191.html

Przedemerytalna ochrona pracowników

Trzeba również pamiętać o tym, że pracownicy przed emeryturą są w szczególny sposób chronieni przez przepisy prawa pracy, które gwarantują im (choć nie bezwarunkowo), że nie zostaną zwolnieni. Ochrona ta przysługuje im na podstawie art. 39 Kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

WAŻNE Z tego wynika, że wspomnianą ochroną są objęte kobiety, które ukończyły 56 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 61 lat.
 

Ochrona przedemerytalna jest wyłączona w niektórych, określonych przez ustawodawcę przypadkach. Dotyczy to np. uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zaistnienia przesłanek do dyscyplinarnego rozwiązania umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (na podstawie art. 52 Kodeksu pracy), czy długotrwałej nieobecności danej osoby w pracy (np. nieobecności wywołanej chorobą trwającej dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy). Przepisów o ochronie przedemerytalnej pracowników nie stosuje się też w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Jak korzystać z kalkulatora

W celu obliczenia odpowiednio daty, od której dana osoba będzie mogła przejść na emeryturę powszechną według zasad obowiązujących od 1 października 2017 r. a także okresu, w którym będzie objęta ochroną przedemerytalną na podstawie przepisów prawa pracy, należy:

  • wybrać płeć tej osoby (mężczyzna / kobieta),
  • jej datę urodzenia (w formacie: rok – miesiąc – dzień).


Sprawdź też:

13. emerytura bez wpływu na ulgę rehabilitacyjną w PIT

Sprawdź, jak dokumentować staż pracy

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Czy emeryt może kontynuować zatrudnienie

Czy pracodawca może wliczyć odprawę emerytalną do kosztów firmy

  • art. 24 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.),
  • art. 39, art. 921  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel