Kalkulator dodatku za pracę w godzinach nocnych

Dodano: 1 stycznia 2021

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Ten kalkulator ułatwi Ci obliczenie wysokości wspomnianego dodatku,  z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych.

W myśl art. 1517 § 1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Decyzję w sprawie wyznaczenia pory nocnej w podanym przedziale czasowym ustawodawca pozostawił pracodawcy. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym.

Dodatek za pracę w nocy

Pracownik zatrudniony w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Stanowi on rekompensatę za uciążliwość świadczenia pracy w nocy. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (w 2021 roku wynosi ono 2.800 zł brutto). Jest on doliczany do podstawowego wynagrodzenia  pracownika za pracę.

Aby ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, trzeba podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy.). Następnie na podstawie wyniku tego działania należy obliczyć 20% stawkę godzinową. Ostatni krok to pomnożenie tej stawki przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.


Obliczenie wysokości świadczenia

W świetle art. 130 Kodeksu pracy, wymiar czasu pracy (godzin do przepracowania) w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w tym miesiącu przez 40 godzin, a następnie przez dodanie  do otrzymanego w ten sposób wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego (przypadających od poniedziałku do piątku), które są dla pracownika dniami pracy. Kalkulację dodatku za pracę w porze nocnej ilustruje poniższy przykład.

PRZYKŁAD
Pracownik firmy „X” pracuje m.in. w godzinach nocnych. W lipcu 2021 roku przepracował w ten sposób 18 godzin. W miesiącu tym były 4 pełne tygodnie pracy (4 tygodnie × 40 godzin = 160 godzin). Ponadto wystąpiły dwa dni pracy w pierwszym tygodniu tego miesiąca, tj. czwartek i piątek 1-2 lipca 2021 r. (2 dni × 8 godzin = 16 godzin). Razem wymiar czasu  (godzin do przepracowania) w tym miesiącu wynosił 176 godzin (tj. 160 + 16 = 176). Z dalszych obliczeń wynika:
  • stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia:  2.800 zł : 176 godzin = 15,90 zł,
  • wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:  15,90 zł × 20% = 3,18 zł,
  • wysokość dodatku w lipcu 2021 roku: 18 godzin × 3,18 zł = 57,24 zł.

Natomiast poniżej znajduje się tabela z wyliczonymi kwotami dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 roku, ułatwiająca kalkulację takiego dodatku.

 

Miesiąc

Sposób obliczenia dodatku

Wysokość dodatku

I

(2.800 zł : 152 godz.) × 20%

3,68 zł

II

(2.800 zł : 160 godz.) × 20%

3,50 zł

III

(2.800 zł : 184 godz.) × 20%

3,04 zł

IV

(2.800 zł : 168 godz.) × 20%

3,33 zł

V

(2.800 zł : 152 godz.) × 20%

3,68 zł

VI

(2.800 zł : 168 godz.) × 20%

3,33 zł

VII

(2.800 zł : 176 godz.) × 20%

3,18 zł

VIII

(2.800 zł : 176 godz.) × 20%

3,18 zł

IX

(2.800 zł : 176 godz.) × 20%

3,18 zł

X

(2.800 zł : 168 godz.) × 20%

3,33 zł

XI

(2.800 zł : 160 godz.) × 20%

3,50 zł

XII

(2.800 zł : 176 godz.) × 20%

3,18 zł


Jak korzystać z kalkulatora


Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych, należy wypełnić następujące rubryki:
•    Kwota wynagrodzenia minimalnego za pracę – obowiązująca w danym roku; w 2021 roku jest to 2.800 zł,
•    Miesiąc, za który wyliczamy dodatek – w danym roku,
•    Liczba godzin nominalnych w wybranym miesiącu – chodzi o liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy.).

Ryczałt zamiast dodatku

Warto nadmienić, że dodatek to nie jedyne świadczenie, które może być wypłacane pracownikom wypełniającym swoje obowiązki w godzinach nocnych. Jeśli bowiem taka osoba stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, to zamiast wspomnianego dodatku pracodawca może wypłacać jej specjalny ryczałt. W świetle art. 1518 § 2 Kodeksu pracy, wysokość tego dodatku odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Mariusz Olech

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel