Sprawozdania finansowe

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podstawowej operacyjnej

Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podstawowej operacyjnej

Jako przychody ze sprzedaży ujmujemy przychody ze sprzedaży produktów, w tym usług w kraju i za granicą (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług).

Czytaj więcej »

Elementy sprawozdania finansowego. Co oprócz bilansu?

Elementy sprawozdania finansowego. Co oprócz bilansu?

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans. I choć zakres elementów sprawozdania może być różny w zależności od jednostki, której dotyczy, trzeba zazwyczaj przygotować jeszcze rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe.

Czytaj więcej »

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - kiedy można odmówić złożenia podpisu

Podpisywanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe podpisuje (wszystkie jego części składowe) – podając datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu.

Czytaj więcej »

Poddanie sprawozdania finansowego badaniu za 2020 rok

Estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Jednostki, których roczne sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, ustawodawca wskazał w art. 64 uor. Podstawowym celem badania rocznego sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta raportu zawierającego opinię o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Wydana opinia biegłego rewidenta podnosi wiarygodność zbadanego sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej »

Dodatkowy element do sprawozdania finansowego – sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki.

Część jednostek jest obowiązana sporządzić, oprócz sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności.

Czytaj więcej »

Nowość

Jak w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok wykazać skutki pomocy otrzymanej w związku z COVID-19

Jak w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok wykazać skutki pomocy otrzymanej w związku z COVID-19

Przedsiębiorcy skorzystali z rozmaitych form wsparcia, jakie dawały tarcze antykryzysowe i tarcza z PFR. Teraz Rząd zapowiedział kolejne tarcze branżowe. Jak wykazać otrzymaną pomoc w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Czytaj więcej »
wiper-pixel