Od 1 lipca 2020 r. zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych

Autor: Tomasz Jankowski

Dodano: 26 czerwca 2020
Od 1 lipca 2020 r. zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych

Opublikowano już w Dzienniku Ustaw ustawę, która wprowadza wiele zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Poznaj szczegóły tych zmian.

Chodzi o ustawę z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w zakresie MDR : 

1. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami promotorzy, korzystający oraz wspomagający będą obowiązani ponownie dokonać zgłoszenia schematów podatkowych transgranicznych, których pierwsza czynność w ramach uzgodnienia miała miejsce w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w terminie: 

  • do 31 lipca 2020 r. – w przypadku promotorów,  
  • do 16 sierpnia 2020 r. – w przypadku korzystających, 
  • do 31 sierpnia 2020 r. – w przypadku wspomagających. 

Co istotne, na gruncie poprzedniego brzmienia ustawy, na wspomagających nie ciążył obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych – obowiązek ten nakłada dopiero omawiana ustawa. Jednocześnie ze znowelizowanych przepisów wynika, że zasadniczo obowiązek ponownego dokonania zgłoszenia ciążyć będzie na tym podmiocie, który uprzednio przekazał informację o schemacie podatkowym do Szefa KAS.

Znowelizowane przepisy nakładają również na promotorów obowiązek ponownego złożenia zgłoszeń MDR-4 za okres od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Ponowne raportowanie odbywać się będzie według nowej schemy. Projekt nowych struktur logicznych został już opublikowany przez Ministerstwo Finansów, ale nie ma on charakteru ostatecznego.

2. Podpisywanie MDR-3 zgodnie z reprezentacją 

Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie podpisywania zgłoszeń MDR-3 – możliwe będzie podpisywanie zgłoszenia zgodnie z reprezentacją podmiotu (dotychczas zgłoszenie musiało być podpisane przez cały zarząd). Nadal jednak nie będzie możliwe podpisanie MDR-3 przez pełnomocnika.

3. Wydłużenie terminu na nadanie NSP

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów potwierdzenie nadania NSP będzie wydawane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o tym schemacie podatkowym do Szefa KAS (dotychczas termin wynosił 7 dni).

4. Zmiana w zakresie szczególnej cechy rozpoznawczej wskazanej w art. 86a § 1 pkt 13 w lit. a) Ordynacji podatkowej 

Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu szczególnej cechy rozpoznawczej dotyczącej zaliczania do koszów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi – cecha ta znajdzie zastosowanie także do tych podmiotów powiązanych, które mają siedzibę/miejsce zamieszkania w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (link), a nie znajdują się w rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link), tj. Samoa Amerykańskie, Kajmany, Fidżi, Guam, Oman, Palau, Seszele oraz Trynidad i Tobago.

5. Pozostałe zmiany 

Pozostałe zmiany przewidują m.in.: 

  • możliwość przekazania przez Ministra Finansów innym organom KAS, w drodze rozporządzenia, wykonywania zadań Szefa KAS związanych z MDR,  
  • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego udzielonego na potrzeby MDR tj. możliwość działania w innych sprawach z tego samego zakresu,
  • możliwość doręczania pism w zakresie dotyczącym MDR w formie elektronicznej w zakresie szerszym niż tylko doręczenie NSP. 

W zakresie zmian dotyczących przepisów MDR ustawa wchodzi w życie z  1 lipca 2020 r.

Źródło: ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106).

Tomasz Jankowski

doradca podatkowy, partner w Paczuski  Taudul

Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

Dominika Michalska

doradca podatkowy

wiper-pixel