Tarcza 2.0. rozszerza krąg podmiotów mogących ubiegać się o niektóre formy wsparcia

Kamil Mysłek

Autor: Kamil Mysłek

Dodano: 29 kwietnia 2020
Tarcza 2.0. rozszerza krąg podmiotów mogących ubiegać się o niektóre formy wsparcia

W pierwszej wersji tarczy antykryzysowej przewidziano kilka istotnych instrumentów wsparcia, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Jednak z uwagi na przyjęte prze Rząd kryteria, wsparcie to było w praktyce dostępne dla wąskiej grupy beneficjentów. W drugiej wersji tarczy antykryzysowej zakres podmiotów, które mogą skorzystać ze wsparcia, został istotnie rozszerzony.

Zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Rozwiązanie to polega na okresowym – za marzec, kwiecień oraz maj - zwolnieniu z obowiązku płacenia przez przedsiębiorców składek na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne. Zwolnienie ze składek obejmuje 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj.

  • W tarczy antykryzysowej 1.0, uchwalonej 31 maca, rozwiązanie to było skierowane jedynie do przedsiębiorców którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.Wykluczono w ten sposób znaczną grupę przedsiębiorców, którzy zatrudniają 10 lub więcej pracowników, co nie miało żadnego uzasadnienia i wzbudzało znaczne kontrowersje wśród przedsiębiorców.
  • W tarczy antykryzysowej 2.0, uchwalonej w 17 kwietnia, w odpowiedzi na głos przedsiębiorców, rozszerzono krąg przedsiębiorców, którzy mogą obecnie skorzystać z tej formy pomocy również o podmioty, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. W przypadku tej grupy podmiotów, zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy tylko 50% odprowadzany z tego tytułu należności, a nie w całości, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców odprowadzających składki od mniej niż 10 osób.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Przedsiębiorcamoże uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.:

a)       dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia lub

b)      przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Chociaż rozwiązanie powyższe oceniano przychylnie,  to pomijało ono znaczną ilość podmiotów potrzebujących pomocy:

  • W tarczy antykryzysowej 1.0 możliwość pozyskania opisywanego dofinansowania dotyczyła wyłącznie przedsiębiorców. Pominięto natomiast podmioty, które definicji przedsiębiorcy nie spełniają ponieważ ich głównym celem nie jest osiąganie zysków, a mimo to zatrudniają niekiedy znaczną ilość pracowników.
  • W tarczy antykryzysowej 2.0 rozszerzono krąg podmiotów, które mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Obecnie, poza przedsiębiorcami, o dofinansowanie mogą ubiegać się również podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego, a także państwowe osoby prawne.  Takie rozszerzenie kręgu beneficjentów jest jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione z punktu widzenia potrzeb społecznych.

W celu pozyskania przedmiotowego dofinansowania konieczne jest spełnieni dodatkowych warunków, które dotyczą tak przedsiębiorców jaki nowododanej grupy beneficjentów. Najważniejsze warunki to:

  • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:
  • niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne, ZUS, FGŚP, FP oraz FS do końca III kw. 2019 r.
  • nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia br. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub
  • nie mniej niż o 25% z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego po dniu 1 stycznia br. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Reasumując

Należy pozytywnie ocenić, dokonane w tarczy antykryzysowej 2.0, rozszerzenie kręgu beneficjentów mogących korzystać z opisanych narzędzi wsparcia w dobie COVID-19. Szczególnie istotne jest rozszerzenie kręgu podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia z odprowadzania składek. W ten sposób ten instrument pomocy objął dodatkowo bardzo liczną grupę przedsiębiorców. Można mieć jedynie zastrzeżenia do faktu, że w przypadku nowododanej grupy beneficjentów, zwolnienie może dotyczyć tylko 50% składek. Niemniej, należy wziąć pod uwagę, również ograniczenia, którym podlega budżet państwa.

Kamil Mysłek

Autor: Kamil Mysłek

starszy konsultant w Accreo
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel