Poznaj nowe rozwiązania w pracy zdalnej wprowadzone tarczą antykryzysową 4.0

Autor: Piotr Sokal

Dodano: 26 czerwca 2020
Poznaj nowe rozwiązania w pracy zdalnej wprowadzone tarczą antykryzysową 4.0

Pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Pracodawca będzie mógł wymagać ponadto prowadzenia ewidencji wykonanych czynności. Takie m.in. zmiany wprowadziła tarcza 4.0, która obowiązuje od 24 czerwca. Poznaj szczegóły zmian.

Przypomnijmy, że praca zdalna, została określona w art. 3 ust. 1 ustawy z  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Teraz tarcza 4.0 (czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) modyfikuje te przepisy (do art. 3 ustawy z  2 marca 2020 r. dodano ustępy 3-8).

Praca zdalna od 24 czerwca 2020 r.

Obecnie wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych (ust. 3). Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej musi zapewnić pracodawca (ust. 4).

Ochrona informacji

Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (ust. 5).

Ewidencja wykonanych zadań

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania (ust. 6). Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6 - ust. 7. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej (ust. 8).

Komentarz eksperta

Proponowane przepisy z jednej strony pozwalają na pewną elastyczność po stronie pracownika poprzez możliwość używania środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod określonym warunkiem. Z drugiej strony, nakładają na pracowników dość skrupulatne obowiązki w postaci prowadzenia ewidencji, której formę i z częstotliwością określona in concreto w poleceniu pracodawca. Niewątpliwie, ustawodawca słusznie zdecydował o utrzymaniu pracy zdalnej, jako realnej formy zapewnienia wielu rodzajów świadczeń dla znacznego kręgu odbiorców usług, czy towarów. Chroniąc zarazem, przed możliwymi, dalszymi pejoratywnymi skutkami koronawirusa.

Pobierz:

Autor: Piotr Sokal

radca prawny
wiper-pixel