30 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacania składek

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

Dodano: 30 czerwca 2020
30 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacania składek

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne to jedna z najpopularniejszych form wsparcia ujęta w tarczy antykryzysowej. Płatnikom składek po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługiwało nawet trzymiesięczne  zwolnienie z należności wobec ZUS.  To już ostatni moment, aby skorzystać ze zwolnienia.

100% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

  • przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

i zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

  • przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

i zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych.

Tarcza 3.0. umożliwiła również skorzystanie ze zwolnienia ze składek podatnikom, których przychody przekraczają 15.681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok, ale jednocześnie dochód nie przekroczył 7.000 zł.

Deklaracje trzeba składać

Jednym z kluczowych warunków, aby móc skorzystać z tej formy pomocy jest dopełnienie obowiązku składania deklaracji rozliczeniowychza marzec, kwiecień i maj 2020 roku  w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że płatnik zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek przysługuje, jeżeli płatnik prześle deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za marzec, kwiecień i maj 2020 rok nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Tego samego dnia upływa również termin na złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek wobec ZUS. Po tym terminie skorzystanie z tej ulgi nie będzie już możliwe.
Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy 13753
wiper-pixel