Za brak sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych będą konsekwencje

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

Dodano: 20 stycznia 2021
Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach

Do 31 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT będą zobowiązani do przekazania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Kto ma taki obowiązek?

Koniec stycznia to termin na przekazanie odpowiednim organom (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ten obowiązek jest konsekwencją znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Do 31 stycznia 2021 roku niektórzy podatnicy po raz pierwszy będą musieli przekazać sprawozdanie z realizacji swoich obowiązków.

Sprawozdanie można wypełnić i złożyć online w serwisie biznes.gov:

Kogo obejmuje ten obowiązek?

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych obowiązane są składać:

 • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro;
 • spółki nieruchomościowe, w tym spółek nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Wartość 50 mln euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Na stronie internetowej biznes.gov.pl czytamy, że spółki nieruchomościowe za rok 2020 takiego obowiązku nie mają, pierwszym rokiem, za który złożą sprawozdanie jest rok 2021.

Uwaga!

Spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Definicja transakcji handlowej

Zgodnie z brzmieniem ustawy przez transakcję handlową należy rozumieć umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Podatnicy są obowiązani przestrzegać terminów płatności wynikających z zawartych między sobą umów.

Stronami transakcji mogą być jedynie wskazane grupy podmiotów:

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty świadczące działalność rolniczą;
 • podmioty publiczne udzielające zamówień publicznych;
 • osoby wykonujące wolny zawód;
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
 • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
W sprawozdaniu nie należy wykazywać transakcji z konsumentami, ponieważ nie należą one do kategorii podmiotów objętych ustawą.

Publikacja danych

Kierownicy podatkowych grup kapitałowych (PGK, spółek nieruchomościowych czy podmiotów innych niż PGK (u których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro) przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Po raz pierwszy taka informacja będzie przekazywana do 31 stycznia 2021 roku.

W PGK sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Kto jest kierownikiem jednostki

Za kierownika podmiotu uznaje się:

-    członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy - członków tego organu.

-    w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki.

-    za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

(art. 13a ust. 3 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

 

Elementy sprawozdania

Sprawozdanie można przekazać jedynie drogą elektroniczną przez portal Biznes.gov.pl.

Podatnicy obowiązani są zawrzeć informacje takie jak:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni
 • od 31 do 60 dni
 • od 61 do 120 dni
 • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni
 • od 31 do 60 dni
 • od 61 do 120 dni
 • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

W sprawozdaniu należy uwzględnić wszelkie transakcje wymagalne w danym roku.

Zobowiązania zapłacone po terminie również należy wykazać w przekazywanej informacji, bowiem wykazujemy wszystkie zobowiązania, w tym te, które nie zostały zrealizowane w terminie.

Sankcje za niewywiązanie się z obowiązków

Podmioty, które nie zrealizują ustawowych obowiązków przekazywania sprawozdania w terminie podlegają karze grzywny.

Zapamiętaj!

Już 31 stycznia 2021 roku mija termin na przekazanie pierwszego sprawozdania dotyczącego stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek ten tyczy się jedynie wąskiego grona podatników CIT, zatem nie wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą je wypełnić. Niemniej jednak brak zrealizowania omawianego obowiązku może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe. Zatem warto zapoznać się ze wzorem sprawozdania już teraz na stronie internetowej biznes.gov.pl. Sprawozdanie nie może zostać przekazane w formie papierowej.

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy 13753
wiper-pixel