Wnioski o pomoc dla przedsiębiorców rolnych poszkodowanych w związku z COVID-19 do 30 września

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 30 września 2020
Wnioski o pomoc dla przedsiębiorców rolnych poszkodowanych w związku z COVID-19 do 30 września

Przedsiębiorcy rolni  oraz rolnicy poszkodowani w związku z kryzysem spowodowanym epidemią COVID-18 mogą uzyskać jednorazową pomoc finansową. Aby skorzystać ze wsparcia, muszą spełniać określone przepisami kryteria, a także w terminie do końca września br. złożyć stosowny wniosek.

Pomoc udzielana jest zarówno rolnikom, jak i mikroprzedsębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętymi kryzysem związanym z COVID-19.  Odbywa się to na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  24 sierpnia 2020 r.  

Dla kogo jest pomoc

O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają określone przepisami kryteria, w tym także odnośnie do wielkości prowadzonej produkcji, roślinnej lub zwierzęcej. Na przykład w odniesieniu do producentów drobiu (jaj wylęgowych kur rzeźnych, kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych itp.) minimalny próg określono na 1.000 sztuk według stanu na 1 marca 2020 r. Podobnie od liczby zwierząt oraz ich wieku uzależnione jest wsparcie dla producentów bydła domowego, owiec, kóz oraz świń. Z pomocy mogą również skorzystać podmioty prowadzące w 2020 roku roślin ozdobnych w:

  • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m²;
  • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m².
Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

 

Wysokość wsparcia dla producentów

Wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji. Nie może ona jednak przekraczać równowartości w złotych kwoty 7.000  euro. Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć na przedsiębiorstwo (rolnika) prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych 100.000 euro.

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1467).
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
wiper-pixel