Deklaracje i formularze

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

WZS

WZS-1K (3)

WZS-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZS-1M (3)

WZS-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

WZS-1R (3)

WZS-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZS »

WZP

WZP-1K (3)

WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZP-1M (3)

WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc.

WZP-1R (3)

WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZP »

Specjalne strefy ekonomiczne

SSE-M (2)

SSE-M (2) - Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje.

SSE-R(4)

SSE-R (4) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

SSE-R/A (2)

SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Specjalne strefy ekonomiczne »

PIT

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-2 (5)

PIT-2 (5) - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-2A (5)

PIT-2A (5) - Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych składane przez osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

Ordynacja i KKS

OPO-1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE, ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

PPO-1

Pełnomocnictwo ogólne

ORD-IN (8)

ORD-IN (8) - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ordynacja i KKS »

NIP

NIP-1 (6)

NIP-1 (6) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.

NIP-2 (10)

NIP-2 (10) - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

NIP-2/A (6)

NIP-2/A (6) - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NIP »

ZUS

ZUS Rp-12

N-10

N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Inne podatki i opłaty

DL-1 (3)

DL-1 (3) - Deklaracja na podatek leśny

DR-1 (3)

DR-1 (3) - Deklaracja na podatek rolny

DT-1 (5)

DT-1 (5) - Deklaracja na podatek od środków transportowych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne podatki i opłaty »

Inne deklaracje i formularze

PWS-1

OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

PWS-2

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne deklaracje i formularze »

Egzekucja należności

TYT-1 (2)

TYT-1 (2) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-1A (1)

TYT-1A (1) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-2 (2)

TYT-2 (2) - Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Egzekucja należności »

Działalność gospodarcza

CEIDG-1

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

RG-1

RG-1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

RG-2

RG-2 - Wniosek o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Działalność gospodarcza »

CIT

CIT-BR (1)

CIT-BR - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

CIT-10Z (3)

CIT-10Z (3) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-11R (3)

CIT-11R (3) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »

Akcyza i Cło

AKC-4/A (5) (6)

AKC-4/A (5) - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego.

AKC-4/AKC-4zh (1)

AKC-4/AKC-4zh (1) - Deklaracja dla podatku akcyzowego.

AKC-4/AKC-4zo (4) (5)

AKC-4/AKC-4zo (4) - Deklaracja dla podatku akcyzowego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akcyza i Cło »

INTRASTAT

INTRASTAT - przywóz

INTRASTAT - przywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w przywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca.

INTRASTAT - wywóz

INTRASTAT - wywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w wywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca do właściwego Urzędu Celnego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu INTRASTAT »

KRS

CI KRS-CDN

CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDO

CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDT

CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu KRS »

VAT

UPR-1

UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZYWANIA ORGANOM PODATKOWYM LUB ORGANOM KONTROLI SKARBOWEJ INFORMACJI O WSZYSTKICH TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH NA RACHUNKU

UPR-2 (1)

OŚWIADCZENIE O COFNIĘCIU UPOWAŻNIENIA DO PRZEKAZYWANIA ORGANOM PODATKOWYM LUB ORGANOM KONTROLI SKARBOWEJ INFORMACJI O WSZYSTKICH TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH NA RACHUNKU

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VAT »

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel