wynagrodzenie za pracę

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za pracę, kiedy w miesiącu wypada święto i choroba

Pytanie:  Pracownik zatrudniony był od 11 września 2017 r. do 10 listopada 2017 r. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 7 listopada 2017 r. do 21 listopada 2017 r. Poniżej przedstawiam sposób wyliczenia wynagrodzenia za listopad 2017 r. Proszę o pomoc, czy prawidłowo obliczyłam wynagrodzenie. Czy wymiar za listopad wynosi 160h czy 168h jeśli pracownik nie pracował już 11 listopada i nie należy mu się za ten dzień inny dzień wolny? Obliczenie wynagrodzenia za okres od 1 listopada 2017 r. do 10 listopada 2017 r.: 2.000 zł/160h = 12,50 zł/h; 13 dni x 8h = 104h – godziny nieprzepracowane; 12,50 zł/h x 104h = 1.300 zł; 2.000 zł – 1.300 zł = 700 zł. Pomniejszenie wynagrodzenia za czas choroby: 2.000 zł/30 dni = 66,67 zł/dzień x 4 dni = 266,68 zł; 700,00 zł – 266,68 zł = 433,32 zł. Wynagrodzenie chorobowe: wynagrodzenie za październik 2017 r. (2.000 zł – 274,20 zł = 1.725,80 zł; 1725,80 zł/30 dni x 80% = 46,02 zł/dzień x 4 dni absencji = 184,08 zł). Płaca podstawowa: 433,32 zł. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy: 184,08 zł. Razem przychód: 617,40 zł. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych: 617,40 zł – 184,08 zł = 433,32 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 59,41 zł (emerytalna – 433,32 zł x 9,76% = 42,29 zł; rentowa – 433,32 zł x 1,5% = 6,50 zł; chorobowa – 433,32 zł x 2,45% = 10,62 zł). Koszty uzyskania przychodu: 139,06 zł. Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego: 617,40 zł – 59,41 zł = 557,99 zł. Podstawa naliczenia podatku dochodowego: 617,40 zł – 59,41 zł – 139,06 zł = 418,93 zł = 419 zł. Potrącona zaliczka na podatek dochodowy: 419,00 zł x 18% - 46,33 zł = 29,09 zł. Składka ubezpieczenia zdrowotnego: potrącona – 557,99 zł x 9% = 50,22 zł; obniżona do wysokości zaliczki = 29,09 zł; podlegająca odliczeniu od podatku – 557,99 x 7,75% = 43,24 zł; obniżona do wysokości zaliczki = 29,09 zł. Należna zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł. Do wypłaty: 617,40 zł – 59,41 zł – 29,09 zł = 528,90 zł.

Umowy zlecenia 2017. Jak potwierdzać godziny pracy, kiedy wypłacić wynagrodzenie

Pytanie:  Od 1 stycznia 2017 r. w umowach zlecenia zawarliśmy zapisdotyczący ewidencji godzin pracy. Brzmi on „ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy będzie prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach". Czy taki zapis jest prawidłowy? Mamy też zleceniobiorców, którzy wykonują dla nas prace na zgłoszenia telefoniczne, dotyczą one głównie napraw sprzętu w zakładach gastronomicznych. Po wykonaniu prac prowadzimy szczegółowe zestawienie wykonanych prac na poszczególnych zakładach, gdzie oprócz kosztu naprawy jest wykazana liczba godzin przeznaczona na wykonanie poszczególnych prac. Na koniec mamy podsumowanie liczby godzin i kwoty brutto do wypłaty. To szczegółowe zestawienie jest podpisywane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Mam jeszcze pytanie dotyczące daty wypłaty wynagrodzenia za te prace zlecone. Są to umowy kilkudniowe, bądź zawierane na okresy miesięczne. Czy w takich przypadkach prawidłowy jest zapis, że „wypłata wynagrodzenia nastąpi w siedzibie zleceniodawcy po terminowych i dobrze wykonanych zleconych czynnościach najpóźniej w ciągu 14 dni"? Oczywiście te wynagrodzenia wypłacamy wcześniej. Przy umowach zawieranych na okresy miesięczne, jest to zawsze ostatni dzień miesiąca. Czy zapis jaki mamy, jest prawidłowy? Czy jesteśmy obwarowani przepisami prawa jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzenia zleceniobiorcy?
wiper-pixel