odwrotne obciążenie

Kogo dotyczą przepisy o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada br.

Pytanie:  Proszę o informację, czy zakres działalności poniższych podatników kwalifikuje się do zastosowania podzielonej płatności i umieszczenia wymaganej adnotacji na fakturze po nowelizacji ustawy o VAT? Podatnik 1 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z Działalność fotograficzna 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Podatnik 2 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 58.11.Z Wydawanie książek 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.13.Z Wydawanie gazet 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 74.20.Z Działalność fotograficzna 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
wiper-pixel