Składki na ZUS od świadczeń z ZFŚS dla pracowników i emerytów

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 5 listopada 2009
Pytanie:  Firma chce z okazji zbliżających się świąt, w związku ze zwiększonymi wydatkami w tym okresie, wypłacić pracownikom świadczenie pieniężne sfinansowane w całości z ZFŚS. Świadczenia te zgodnie z ustawą będą zróżnicowane według kryterium dochodowego przypadającego na członka rodziny. Również w tym okresie i z tego samego tytułu chcemy wypłacić świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy. Czy ww. świadczenia dla pracowników i emerytów podlegają oskładkowaniu?
Odpowiedź: 

Nie, świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Dotyczy to również świadczeń wypłaconych emerytom i rencistom.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wolne od składek na przedmiotowe ubezpieczenia są jednak m.in. przychody wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm., dalej rozporządzenie składkowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z uwagi na to, że przepisy rozporządzenia składkowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne od świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są także należne składki na te ubezpieczenia.

Wolne od składek na wyżej wymienione ubezpieczenia są również świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które zostały wypłacone byłym pracownikom, aktualnie emerytom i rencistom.

Należy, bowiem mięć na względzie, że pobieranie emerytury lub renty nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, a co za tym idzie nie ma obowiązku opłacania składek na przedmiotowe ubezpieczenia za emerytów i rencistów. Jakkolwiek pobieranie emerytury lub renty stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego to otrzymane przez emeryta lub rencistę świadczenie finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wychodzi do podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Tekst opublikowany: 

4 października 2009 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel