Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców już od stycznia 2017

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 9 grudnia 2016
7aa16d93664a26f5f57735a9b5ad2b09c1634267-medium

Od nowego roku przedsiębiorcy zatrudniający zleceniobiorców muszą im wypłacić 13 zł za godzinę pracy. Jeżeli Twoja firma zatrudnia zleceniobiorców pamiętaj, aby wysokość́ wynagrodzenia za każdą̨ godzinę̨ realizacji ich usługi, czy wykonania zleconej czynności, nie była niższa niż̇ wysokość́ minimalnej stawki godzinowej. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana. Dowiedz się na przykładzie jak to zrobić. Poznaj wzór przykładowego zapisu w umowie zlecenia dotyczący wynagrodzenia. 

Do kogo ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie:

1) zarówno do osób fizycznych przyjmujących zlecenie, jak i tzw. samozatrudnionych, a więc osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniających ani pracowników ani zleceniobiorców, osobiście wykonujących zadania wynikające z umowy, którzy pracują na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności (nie dotyczy więc umów między osobami prywatnymi)

2) bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.)

Nowe przepisy będą dotyczyły umów zawieranych począwszy od 1 stycznia 2017 r. oraz umów już wcześniej zawartych i obowiązujących po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa stawka nie obejmie natomiast zleceniobiorców, których umowy zakończyły się przed 1 stycznia 2017 r., a tylko wypłata wynagrodzenia za ich realizację przypadnie już w przyszłym roku (np. na styczeń 2017 r.).

Niezbędna jest ewidencja godzin

Niektórzy zleceniodawcy obawiają się, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej oznacza konieczność wynagradzania wykonawców właśnie w ten sposób tzn. ustalenia im wynagrodzenia w stawce godzinowej (stawka godzinowa jako jedyny system wynagradzania). Otóż nie.

Przeczytaj także:

Nadal będzie panowała swoboda w tym zakresie. Rewolucja polega na tym, że niezależnie od sposobu ustalenia wynagrodzenia (wg stawki akordowej, kwotowej stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.) trzeba będzie sprawdzić czy wykonawca, w przeliczeniu na jedną godzinę pracy, zarobił co najmniej 13 zł.

Jeśli nie, konieczne będzie zapłacenie wynagrodzenia wynikającego z zastosowania minimalnej stawki godzinowej. Toteż, w celu sprawdzenia, czy została zapewniona godzinowa stawka minimalna trzeba będzie zaprowadzić rejestr przepracowanego czasu.  

Zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia powinny być wpisane do umowy zawartej przez strony.

W przypadku umów trwających na przełomie 2016 r. i 2017 r. takie zasady można uzgodnić sporządzając stosowny aneks.

PRZYKŁAD
Jeśli z umowy zawartej na 10 dni wynika wynagrodzenie 500 zł, to faktycznie zleceniodawca tyle wypłaci, jeśli zleceniobiorca wykona zadania w ciągu maksymalnie 38 godzin (500 zł : 13 zł). Jeśli jednak zajmie mu to więcej czasu np. 40 godzin, to stawka nie osiągnie 13 zł, lecz 12,50 zł. Wtedy zleceniodawca będzie musiał zapłacić 520 zł (40 godz. x 13 zł), a nie 500 zł.

Wynagrodzenie pod ochroną

Ustawodawca zadbał też o ochronę wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej będzie musiało być wypłacane co najmniej raz w miesiącu i to w formie pieniężnej. Nie można więc zrealizować minimalnej stawki godzinowej częściowo np. w postaci rzeczowej. Natomiast pierwszy z przejawów ochrony szczególnie dotyczy umów zawartych na okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Zdarza się bowiem, że umowa zawarta na kilka miesięcy zawiera postanowienie o wypłacie wynagrodzenia za całość prac, jednorazowo po zakończeniu zlecenia.

WZÓR przykładowego zapisu w umowie zlecenia dotyczący wynagrodzenia

                                                                                         (…)

1. Z tytułu wykonywania czynności wskazanych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 15 zł brutto za każdą godzinę świadczenia usług.

2. Powyższa kwota będzie płatna na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 45 8000 0000 2355 1212 7878.

3. Wykonanie usług potwierdza Zleceniobiorca przedkładając rejestr przepracowanych godzin oraz rachunek stanowiący podstawę do wypłaty należnego wynagrodzenia, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wzór rejestru określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie w wysokości 13 zł za jedną godzinę pracy wypłacane jest z dołu, w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które ono przysługuje. Pozostała część wynagrodzenia, w wysokości przewyższającej minimalną stawkę godzinową wynoszącą 13 zł, zostanie wypłacona po wykonaniu umowy zlecenia, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozwiązania umowy zlecenia tj. do 15 maja 2017 r."

                                                                             (…)

  • ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265).
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel