Trwające umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. Co z minimalną stawką godzinową?

Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Dodano: 2 listopada 2016

Od nowego roku pracodawca zatrudniający zleceniobiorcę nie będzie mógł mu wypłacić mniej niż 13 zł za jedną godzinę wykonania zlecenia. Uwaga! Do końca roku nie ma obowiązku wypłacania z góry określonej stawki za godzinę wykonywania zlecenia. Czy to oznacza, że stawka ta może być obecnie dowolnie ustalona przez strony? Przeczytaj komentarz eksperta i dowiedz się, jak dostosować umowy do nowych przepisów.

Prezes Rady Ministrów wydał obwieszczenie, w którym określił, że minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 złotych.

KOMENTARZ EKSPERTA

Agata Kicińska - aplikant radcowski, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska. Współautorka analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Gościnnie publikuje wpisy na blogu PRAWO DLA PRACODAWCY.

Stawka nie może być niższa niż minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. stawka nie będzie mogła być niższa niż 13 złotych. Jeżeli nawet w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług będzie postanowienie, w którym zostanie określona mniejsza kwota, to i tak zleceniobiorcy będzie się należała kwota minimalna.

Inne postanowienie umowy będzie więc zastępowane minimalną stawką godzinową ustaloną w obwieszczeniu (podobnie jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę). Zleceniobiorca będzie mógł zaś dochodzić wyrównania przed sądem lub zgłosić swoje zastrzeżenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dostosowanie umów do nowych przepisów

Już zawarte umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług powinny zostać zmienione i dostosowane od nowej stawki. Przy czym ustawodawca przewidział mechanizm zmiany, który ma zastosowanie do wszystkich umów zlecenia i świadczenia usług, które zostały zawarte przed 1 września 2016 r.

Zleceniodawca lub zleceniobiorca powinien skierować do drugiej strony umowy wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a więc w sprawie dostosowania obecnej stawki do minimalnej stawki godzinowej. Następnie powinny być przeprowadzone rozmowy, które mają doprowadzić do zmiany odpowiedniego postanowienia umowy.

Warto w trakcie takich rozmów zwrócić również uwagę na doprecyzowanie w umowie sposobu potwierdzania godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Taki obowiązek bowiem również powstaje od 1 stycznia 2017 r.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jeżeli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest w tej umowie wskazany. Jeżeli umowa nie przewiduje możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, to – z mocy ustawy – możliwe jest wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jeżeli po przeprowadzeniu negocjacji, które nie przyniosą oczekiwanego rezultatu dojdzie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia np. w grudniu, to już w styczniu i w lutym zleceniodawca zobowiązany będzie do wypłaty wynagrodzenia przy uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej, pomimo, że umowa przewiduje niższe wynagrodzenie. Taki sam efekt będzie, jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, ale nie dojdzie do wypowiedzenia umowy – konieczne będzie płacenie stawki minimalnej.

Umowy zawarte po 1 września 2016 r.

W odniesieniu zaś do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, które zostały zawarte po 1 września 2016 r. i zawierają postanowienie o niższej stawce godzinowej, ich zmiana będzie następować w sposób „tradycyjny”, a więc poprzez zawarcie aneksu zmieniającego do umowy.

W tym jednak przypadku, jeżeli strony nie zawrą zgodnego porozumienia co do zmiany umowy, a sama umowa nie zawiera postanowienia o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, nie można skorzystać z przepisu, który pozwala na wypowiedzenie umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Radca prawny, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska. Współautorka analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Gościnnie publikuje wpisy na blogu PRAWO DLA PRACODAWCY

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel