13 zł za godzinę pracę na zleceniu. Zmiana już od przyszłego roku

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 7 października 2016

W przyszłym roku zleceniobiorca nie będzie mógł zarobić mniej niż 13 zł za jedną godzinę wykonania zlecenia. Sprawdź, na przykładzie ile trzeba będzie zapłacić zleceniobiorcy za wykonane zadanie.

Problem: W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie po zmianach od 1 września 2016 r. Pracownik dostał zlecenie nałożenia 100 palet ogórka konserwowego, ustalona cena nałożenia jednej palety to 12 zł za paletę. Czy do tego typu zlecenia mają zastosowanie nowe przepisy odnośnie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń?

Wyjaśnienie eksperta: Minimalna stawka godzinowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Do tego typu zleceń będzie miała zastosowanie.

W przyszłym roku zleceniobiorca nie będzie mógł zarobić mniej niż 13 zł za jedną godzinę wykonania zlecenia.

W celu kontroli zapewnienia tej stawki obowiązkowe będzie ewidencjonowanie godzin i dopiero liczba tych godzin ostatecznie ukształtuje wynagrodzenie wykonawcy.

Zasady, sposób potwierdzania liczby godzin powinna określać umowa, a gdy takiego postanowienia zabraknie zleceniobiorca będzie obowiązany przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Przykładowo, jeśli za ułożenie 100 palet wynagrodzenie wyniesie 1.200 zł, to należy jeszcze sprawdzić jaka wyszła stawka godzinowa. Jeśli zleceniobiorca ułożył te 100 palet np. w ciągu łącznie 20 godzin to wynagrodzenie za godzinę wyniesie 60 zł (1.200 zł : 20 godz.) czyli będzie wyższe niż minimum. Zatem, będzie mu przysługiwało umówione wynagrodzenie. Jeśli jednak swoje zadanie wykona w ciągu 100 godzin, to stawka wyniesie 12 zł czyli mniej niż minimalna. To będzie oznaczało konieczność wypłacenia wynagrodzenia wynikającego z zastosowania stawki minimalnej czyli 1.300 zł (13 zł x 100 godz.).

Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów zlecenia niezależnie od sposobu określenia wynagrodzenia (akordowe, kwotowe, godzinowe).

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do umów zlecenia, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje przyjmujący zlecenie i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć́ wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie w ramach wykonania zlecenia lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie - w przypadku samozatrudnionych

– takich jak liczba zawartych umów, wartość́ zawartych umów, sprzedaż̇, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

  • ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265),
  • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934).
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel