rachunek zysków i strat

segregatory

Skutki uwzględnienia podatku odroczonego trzeba wykazać w sprawozdaniu finansowym

Odroczony podatek dochodowy to oszczędności albo dodatkowe koszty, jakie mogą pojawić się w świetle podatku dochodowego. Wszystkie te informację trzeba uwzględnić zarówno w rachunku zysków i strat, jak i w bilansie.

Jednym z wymogów dotyczących prezentacji wiernego i rzetelnego obrazu jednostki jest ujawnienie w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Jest to dość pracochłonne zadanie, które wymaga:

  • Zidentyfikowania wartość podatkowej i księgowej aktywów i pasywów;
  • Określenia różnić między tymi wartościami;
  • Stwierdzenia, czy różnice mają charakter trwały czy przejściowy;
  • Określenia, czy powinny skutki różnic być odnoszone wynikowo czy kapitałowo;
  • Zaprognozowania przyszłego czasu rozliczenia różnic;
  • Prawidłowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

W 2002 r. wszystkie jednostki, które prowadziły księgi rachunkowe miały obowiązek ustalania i prezentacji danych dotyczących podatku odroczonego. Okazało się to dla wielu zbyt skomplikowane.

Zezwolono więc na odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego tym jednostkom, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 uor ustawy, pod warunkiem że nie zniekształci to obrazu ich sytuacji majątkowej i finansowej.

Oznacza to, jednostki wymienione w art. 64 ust. 1 uor, które mają obowiązek uwzględnienia skutków różnic przejściowych.

kobieta pracuje i zapisuje coś

Więcej podmiotów skorzysta z ułatwień w sprawozdawczości

Już nie tylko mikro podmioty będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Z najnowszych propozycji resortu finansów wynika, że mniej obowiązków będą miały też przykładowo: spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne - pod warunkiem że spełnią określone kryteria.

5 września weszły w życie przepisy, dzięki którym najmniejsze jednostki nie muszą sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

Najmniejsze firmy poniosą niższe koszty związane ze sprawozdaniami finansowymi

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który wprowadza ułatwienia dla kolejnych jednostek.

Nowelizacja wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań  finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (dalej: dyrektywa 2013/34). Termin na implementację przepisów upływa 20 lipca 2015 r.

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek małych.

wiper-pixel