Jakie składki należy opłacić z tytułu umowy zlecenia za emeryta zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę?

Autor: Beata Pawłowska

Dodano: 6 maja 2007
Dokument archiwalny

Pytanie: Jakie składki na ubezpieczenia społeczne muszę opłacić za osobę zatrudnioną na umowę zlecenia, jeśli osoba ta jest zatrudniona na 1/2 etatu w innej firmie i pobiera świadczenie emerytalne objęte odrębnymi przepisami (MSWiA)?
Czy wymagane jest oświadczenie zleceniobiorcy o wysokości zarobków z umowy o pracę, aby sprawdzić, czy wynagrodzenie to jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego za pracę?

Pytanie: Jakie składki na ubezpieczenia społeczne muszę opłacić za osobę zatrudnioną na umowę zlecenia, jeśli osoba ta jest zatrudniona na 1/2 etatu w innej firmie i pobiera świadczenie emerytalne objęte odrębnymi przepisami (MSWiA)?
Czy wymagane jest oświadczenie zleceniobiorcy o wysokości zarobków z umowy o pracę, aby sprawdzić, czy wynagrodzenie to jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego za pracę?


Odpowiedź: Emeryt (rencista), który jednocześnie:

  • pozostaje w stosunku pracy i
  • wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia z innym podmiotem niż pracodawca oraz w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z umowy o pracę. Umowa zlecenia rodzi jedynie prawo do tych ubezpieczeń, są więc one dobrowolne. W związku z powyższym nie ma Pani obowiązku zgłaszania tej osoby do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego zlecenia, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy (art. 9 ust. 4a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, dalej: ustawy o sus).


Natomiast pracownicy mający ustalone prawo do emerytury bądź renty podlegają zawsze obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę.

Dotyczy to wszystkich emerytów i rencistów – zarówno pobierających świadczenia z ZUS i KRUS, jak i tzw. mundurowych.

Brak jest w tym przypadku odwołania do przepisu mówiącego o tym, że zleceniobiorca, który jest jednocześnie pracownikiem, będzie podlegał dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym ze zlecenia, o ile osiąga z umowy o pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie – tak jest w przypadku pozostałych osób, niemających ustalonego prawa do emerytury lub renty.


Natomiast obowiązkowe ze wszystkich trzech tytułów, czyli emerytury, pracy i zlecenia są składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Podstawa prawna:
- art. 9 ust. 4a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74),
- art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).


Autor: Beata Pawłowska, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Odpowiedź udzielona: 15 lutego 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel