Świadczenie urlopowe

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 26 kwietnia 2011
Pytanie:  Czy pracownikowi przysługuje wypłata świadczenia urlopowego (wczasy pod gruszą) w przypadku, gdy stosunek pracy ustał z dniem 31 marca 2011 r., a pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych? W firmie, zgodnie z regulaminem, wypłaca się pozostałym pracownikom świadczenie urlopowe w miesiącu lipcu 2011 r. Czy ustalenia regulaminu wewnętrznego firmy mogą wpłynąć na brak wypłaty świadczenia temu pracownikowi?
Odpowiedź: 

Pracownik powinien otrzymać świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego trwającego 14 kolejnych dni.

Świadczenie urlopowe uregulowane jest ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i może być wypłacane wyłącznie przez pracodawców nienależących do strefy budżetowej, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Zakład pracy wypłaca je raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, przy czym do tych dni należy doliczyć także te, na które nie udziela się urlopu wypoczynkowego, a więc soboty, (jeżeli sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), niedziele i święta.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego trwającego 14 kolejnych dni.

Niewypłacenie świadczenia lub opóźnienie w jego wypłacie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Ponadto w sytuacji, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą rzeczonego świadczenia, podwładny może domagać się ustawowych odsetek za zwłokę.

Świadczenie urlopowe nie przysługuje zleceniobiorcom, osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego czy innej umowy o podobnym charakterze.

Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy i jego wypłacenie nie zależy ani od stażu pracy uprawnionego, ani jego sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej, a jedynie od długości urlopu pracownika.

Roszczenie o jego wypłatę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Jeśli pracownik nie skorzysta w bieżącym roku, z co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego (np. ze względu na urlop macierzyński czy wychowawczy), wówczas nie uzyska prawa do świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe za dany rok nierozerwalnie łączy się, bowiem z wykorzystaniem urlopu (bieżącego lub zaległego) w danym roku.

W myśl przywołanej na wstępie ustawy wysokość świadczenia urlopowego:

  • nie może przekroczyć odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika,
  • ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (z wyjątkiem pracowników młodocianych).
W 2011 r. świadczenie urlopowe ustalane w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS powinno równać się kwotom przedstawionym w poniższej tabeli:

ŚWIADCZENIE URLOPOWE

Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach

Pracownik zatrudniony w szczególnie uciążliwych warunkach

Pracownik młodociany

na pełny etat

1.093,93 zł

na pełny etat

1.458,57 zł

w pierwszym roku nauki

145,86 zł

na 3/4 etatu

820,45 zł

na 3/4 etatu

1.093,93 zł

w drugim roku nauki

175,03 zł

na 1/2 etatu

546,97 zł

na 1/2 etatu

729,29 zł

w trzecim roku nauki

204,20 zł

na 1/4 etatu

273,48 zł

na 1/4 etatu

364,64 zł

 

 

Pracodawca może też samodzielnie określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie, ale nie może być ono niższe od wysokości odpisu właściwego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika.
Tekst opublikowany: 

7 kwietnia 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel