Obniżenie odpisu na ZFŚS wprowadzone aneksem

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 22 lipca 2009
Pytanie:  Spółka na podstawie aneksu z 25 maja 2009 r. do regulaminu ZFŚS postanowiła za zgodą przedstawiciela załogi dokonać mniejszego odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł w przeliczeniu na jeden etat. Jak powinno wyglądać (kwotowo) naliczenie odpisu do momentu wydania aneksu, jak po wydaniu aneksu? Na konto funduszu przelaliśmy środki dopiero 24 czerwca br.
Odpowiedź: 

Naszym zdaniem w sytuacji opisanej w pytaniu pierwszą ratę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należało przelać do 31 maja br. w wysokości 75% kwoty odpisu rocznego, ustalonej z zastosowaniem odpisu podstawowego wynoszącego w 2009 r. na jednego pracownika 1.000,04 zł. Z uwagi na obniżenie aneksem kwoty odpisu podstawowego nie będzie potrzeby dalszego zasilania w bieżącym roku konta ZFŚS.

Pracodawcy, którzy nie należą do sfery budżetowej, chcąc zmniejszyć koszty funkcjonowania ZFŚS, mogą obniżyć odpisy przekazywane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a nawet całkowicie zrezygnować z jego tworzenia. Taką możliwość dają im przepisy art. 3 ust. 3 i art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm., dalej ustawa o ZFŚS).

Co ważne, decyzję o obniżeniu wysokości odpisu na ZFŚS można podjąć także w trakcie roku kalendarzowego. Aby wcielić taką decyzję w życie, pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy, który z uwagi na zatrudnianie, co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany wydać regulamin wynagradzania, musi sporządzić aneks do regulaminu wynagradzania (lub do regulaminu ZFŚS, jeśli to w nim określono wysokość odpisu podstawowego). Treść regulaminu musi być uzgodniona z działającą w danym zakładzie zakładową organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie nie ma związków zawodowych, postanowienie o zmniejszeniu kwoty odpisu na ZFŚS pracodawca ustala z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 w związku z art. 4 ustawy o ZFŚS).

Podkreślenia wymaga tu fakt, iż aneks do regulaminu wynagradzania wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia go pracownikom przez pracodawcę w sposób u niego przyjęty, np. poprzez wywieszenie ogłoszenie na tablicy bądź oznajmienie przez firmowy radiowęzeł lub Intranet.

Z uwagi na powyższe, odnosząc się do okoliczności przedstawionych w zapytaniu, należy stwierdzić, iż aneks do regulaminu obniżający kwotę odpisu na ZFŚS, wydany w dniu 25 maja 2009 r. wszedł w życie 8 czerwca br. W związku z tym trzeba przyjąć, że do końca maja, kiedy to upływa termin nakazanego prawem obowiązkowego przekazania na konto funduszu socjalnego pierwszej raty całorocznego odpisu, w Państwa spółce obowiązywała pełna kwota odpisu podstawowego wynosząca 37,5% przeciętnego wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008 r., czyli 1.000,04 zł. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż stosownego przelewu na konto funduszu dokonali Państwo dopiero 24 czerwca.

Po przekazaniu 75% kwoty odpisu rocznego, ustalonej z zastosowaniem odpisu podstawowego wynoszącego na jednego pracownika 1.000,04 zł, w dalszej części roku, po obniżeniu wartości odpisu do 500 zł, nie będzie konieczności przelewania na fundusz kolejnych środków.

Poniżej przykład obrazujący sposób naliczenia odpisu na ZFŚS.

PRZYKŁAD

Przeciętne planowane zatrudnienie w 2009 r. w spółce z o.o. wynosi 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka ta w dniu 25 maja 2009 r. podała do wiadomości pracowników aneks regulaminu, na mocy, którego dokonano obniżenia wartości odpisu na ZFŚS do wysokości 500 zł na zatrudnionego pracownika w normalnych warunkach. Treść aneksu została wcześniej uzgodniona z wybranym przez pracowników przedstawicielem załogi i weszła w życie w dniu 8 czerwca 2009 r. Do czasu wejścia zmiany w spółce odpis podstawowy na ZFŚS na jednego pracownika obowiązywał w wysokości ustawowej, czyli 1.000,04 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe, wyliczenie pierwszej raty odpisu na fundusz socjalny będzie wyglądać następująco:
1.000,04 zł x 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty = 50.002,00 zł;
50.002,00 zł x 75 % = 37.501,50 zł.

Choć powyższa kwota powinna była zostać przelana na konto funduszu do 31 maja 2009 r., to z uwagi na przejściowe problemy finansowe spółka stosownego przelewu dokonała dopiero 24 czerwca i dopiero w tym dniu przelane środki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Po obniżeniu wysokości odpisu podstawowego obliczenia kwoty całorocznego odpisu na ZFŚS powinny przedstawiać się jak poniżej:
500 zł x 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty = 25.000 zł.

Ponieważ na konto funduszu przelano już 37.501,50 zł, a więc więcej niż suma obliczona po zmianie wartości odpisu (25.000 zł), do końca roku nie będzie już potrzeby zasilania środków ZFŚS.

Tekst opublikowany: 

22 lipca 2009 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel