Czy pracownicy, która wykorzysta urlop wypoczynkowy w styczniu 2010 r., należy wypłacić świadczenie urlopowe za 2009 r.?

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 14 maja 2009
Pytanie:  Czy pracownicy, która wykorzysta urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 dni kalendarzowych za rok 2009 w styczniu 2010 r. (z uwagi na urlop macierzyński od sierpnia do grudnia), należy wypłacić świadczenie urlopowe za 2009? Wypłata nastąpiłaby w grudniu 2009 r. Czy zależy to od dobrej woli pracodawcy? Czy można wypłacić świadczenie urlopowe pracownicy, która przerwie urlop wypoczynkowy?
Odpowiedź: 

Skoro pracownica nie skorzysta w 2009 r. z co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, to nie uzyska prawa do świadczenia urlopowego. Jeśli pracodawca by je wypłacił, wówczas podlegałoby ono opodatkowaniu i oskładkowaniu. Jeżeli chodzi o świadczenie urlopowe wypłacone w związku z urlopem, który został po kilku dniach przerwany np. wskutek choroby, to co do zasady jest ono nienależne. Można więc poprosić pracownika o zwrot jego kwoty na rachunek albo w kasie firmy lub dokonać potrącenia z wynagrodzenia, ale tylko za zgodą podwładnego, a w razie braku zgody dochodzić jego zwrotu na drodze sądowej.

Pracodawca nie musiałby tego czynić, gdyby pracownik skorzystał z minimum 14-dniowego urlopu do końca danego roku. Jeżeli pracownik nie wykorzystałby jednak urlopu w tym wymiarze do końca danego roku, świadczenie urlopowe podlegałoby w pełni składkom ZUS i nie byłoby możliwości zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów.

Przypomnijmy, że świadczenie urlopowe uregulowane jest ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i może być wypłacane wyłącznie przez pracodawców spoza sektora finansów publicznych, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Zakład pracy wypłaca je raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, przy czym do tych dni należy doliczyć także te, na które nie udziela się urlopu wypoczynkowego, a więc soboty (jeżeli sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego trwającego 14 kolejnych dni. Ponieważ świadczenie urlopowe przysługuje z mocy prawa, do jego wypłaty nie jest konieczne składanie przez pracownika jakiegokolwiek wniosku o jego wypłatę.

Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy i jego wypłacenie nie zależy ani od stażu pracy uprawnionego, ani jego sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej, a jedynie od długości urlopu pracownika. Roszczenie o jego wypłatę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Jeśli pracownik nie skorzysta w bieżącym roku z co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego (np. ze względu na urlop macierzyński czy wychowawczy), wówczas nie uzyska prawa do świadczenia urlopowego. Zatem wykorzystanie 14-dniowego zaległego urlopu za rok 2009 r. w roku następnym uprawnia do wspomnianego świadczenia jedynie w 2010 r. Świadczenie urlopowe za dany rok nierozerwalnie łączy się bowiem z wykorzystaniem urlopu (bieżącego lub zaległego) w danym roku.


Reasumując, pracodawca może oczywiście w geście dobrej woli wypłacić pracownikowi rzeczone świadczenie, nawet mimo braku w danym roku wymaganych 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, ale wtedy taka wypłata będzie nie tylko opodatkowana, lecz także ozusowana. W sytuacji gdy pracownik otrzymał świadczenie urlopowe w związku z urlopem, który został tuż po jego rozpoczęciu przerwany, np. wskutek zachorowania, to co do zasady mamy tu do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Pracownik nie musiałby jednak zwracać otrzymanej kwoty, gdyby skorzystał z minimum 14-dniowego urlopu do końca danego roku. Jeśli jednak tak by się nie stało, wówczas od świadczenia urlopowego należałoby naliczyć podatek i wszystkie składki zusowskie.

Tekst opublikowany: 

14 maja 2009 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel