Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 479)

Dz.U.10.75.479
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych
(Dz.U. z dnia 5 maja 2010 r.)

Na podstawie art. 47a ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
błąd krytyczny - błąd w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych przez płatnika składek poprzez transmisję danych, uniemożliwiający przetworzenie dokumentów w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem"; 
2)
dokument ubezpieczeniowy w formie elektronicznej - dokument ubezpieczeniowy przekazywany do Zakładu w formie dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej;
3)
zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - plik zawierający jeden bądź więcej dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej przekazywanych w jednym procesie transmisji danych i podpisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
§ 3.
Płatnik składek przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej i oprogramowania interfejsowego, określonego w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład została potwierdzona w sposób określony w tej ustawie.
§ 4.
1.
Płatnik składek pobiera wystawione przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego, komunikaty zawierające:
1)
potwierdzenie odbioru przez Zakład zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej nie zawiera błędów krytycznych;
2)
informacje o błędach krytycznych, jakie zostały wykryte przez Zakład w przekazanym zestawie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierał błędy krytyczne;
3)
dane wygenerowane z rejestru Zakładu, przeznaczone do weyfikacji i usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi w systemie teleinformatycznym płatnika składek i w rejestrach Zakładu.
2.
Komunikaty, o których mowa w ust. 1, płatnik składek pobiera za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej w terminie 30 dni od dnia przekazania do Zakładu zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.
3.
Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierający co najmniej jeden błąd krytyczny jest traktowany jako nieprzekazany.
4.
Wykaz błędów krytycznych Zakład publikuje w Biuletynie Informacj Publicznej lub udostępnia w inny sposób.
§ 5.
1.
Płatnik składek otrzymujący w komunikacie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dane osobowe ubezpieczonych używa wskazanych lub udostępnionych przez Zakład metod uwierzytelniania oraz ochrony przekazywanych danych.
2.
Informacje dotyczące metod, o których mowa w ust. 1, Zakład publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz.230.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych (Dz.U. Nr 73, poz. 774 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2137), które na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) utraciło moc z dniem 22 stycznia 2009 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel