Wcześniejsza emerytura czy emerytura pomostowa?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 3 października 2008
Pytanie:  Czy pracownica urodzona w 1955 r. posiadająca 36 lat pracy może liczyć na wcześniejszą emeryturę lub emeryturę pomostową w 2009 r.
Odpowiedź: 

Z pytania wynika, że pracownica urodziła się w 1955 r., a zatem w 2008 r. osiągnie ona 53 lata. Okoliczność ta uniemożliwia nabycie uprawnień do emerytury we wcześniejszym wieku, mimo że posiada ona długi staż pracy, chyba że wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wyjaśniam, iż według postanowień ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna), powszechny wiek uprawniający do nabycia prawa do emerytury określony został na 60 lat dla kobiety oraz 65 dla mężczyzny.

Emeryturę we wcześniejszym wieku, potocznie nazywaną wcześniejszą, może uzyskać kobieta urodzona po 1948 r., która do 31 grudnia 2008 r. spełni następujące warunki:

• ukończy 55 lat i udowodni 30 lat stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) albo

• ukończy 55 lat i udowodni 20 lat stażu ubezpieczeniowego oraz zostanie uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy, a ponadto

• nie przystąpił do OFE.

Oprócz podanych warunków przepisy ustawy emerytalnej stawiają wymóg, iż emerytura „wcześniejsza” przysługuje osobie, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

W przedstawionym pytaniu nie ma informacji, czy pracownica wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wyjaśniam, że za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach – według definicji zawartej w ustawie emerytalnej – uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Natomiast dla celów ustalenia uprawnień do emerytury wcześniejszej – według ustawy emerytalnej – za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się m.in.:

• pracowników organów kontroli państwowej,

• pracowników administracji celnej,

• pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną,

• dziennikarzy zatrudnionych m.in. w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu i telewizji,

• nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych,

• żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych służb „mundurowych”.

Dla pracowników urodzonych po 1948 r., którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i do 31 grudnia 2008 r. nie osiągną „obniżonego” wieku uprawniającego do emerytury wcześniejszej, ustawa emerytalna przewiduje szczególne rozwiązania. Osoby te będą mogły przejść na emeryturę w wieku obniżonym nawet po 31 grudnia 2008 r., pod warunkiem że do 31 grudnia 2008 r. posiadają:

• wymagany okres zatrudnienia w szczególnych warunki lub w szczególnym charakterze wynoszący 15 lat takiej pracy ,

• łączny okres składkowy i nieskładkowy – 20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna, a ponadto

• nie przystąpiły do OFE.

Jeżeli pracownica pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i spełnia przedstawione warunki, to może nabyć prawo do emerytury we wcześniejszym wieku, tj. przed ukończeniem 60 lat.

Natomiast jeżeli chodzi o emeryturę pomostową, dotychczas, od 1999 r., nie zostały uchwalone przepisy określające warunki nabywania prawa do takiej emerytury – mimo że w art. 24 ustawy emerytalnej jest zapowiedziany taki rodzaj emerytury. Dodaję, iż z zapisu wskazanego artykułu zapowiadającego uchwalenie przepisów o emeryturach pomostowych wynika, że emerytura pomostowa będzie mogła być przyznana ubezpieczonym zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Podstawa prawna: 

ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

3 października 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel