Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jakie świadczenie otrzyma 55-letni mężczyzna zwolniony z pracy?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 20 maja 2008

Pytanie: Jestem 55-letnim mężczyzną pracującym w ZPChr do 31 grudnia 2008 r. Mam udokumentowanych 40 lat pracy. W maju br. planowane są zwolnienia. Czy jeżeli otrzymam zwolnienie z pracy, mogę zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, a następnie ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Czy od razu powinienem zgłosić się do ZUS? Nie posiadam orzeczenia z tytułu niezdolności do pracy. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Wcześniejsza emerytura Panu nie przysługuje.


Proszę zauważyć, że zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.; dalej: ustawa emerytalna) osoby urodzone po 1948 r. będą nabywały prawa do emerytury: kobieta – 60 lat, a mężczyzna – 65 lat.


Wobec powyższego w Pana sytuacji – w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – będzie Pan mógł czynić starania o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.


Warunki regulujące możliwość nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego określają przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).


Stosownie do przepisów tej ustawy świadczenie przedemerytalne może nabyć osoba, z którą rozwiązana została umowa o pracę z powodu:

- likwidacji zakładu,

- likwidacji stanowiska z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych albo technologicznych lub

- niewypłacalności pracodawcy, albo

- w razie śmierci pracodawcy, a ponadto

pod warunkiem że u tego przepracowały, który rozwiązał umowę o pracę z przyczyn podanych wyżej, przepracowała minimum 6 miesięcy.

Po rozwiązaniu umowy o pracę należy w ciągu 7 dni wystąpić do urzędu pracy o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych i zasiłek ten powinien być pobierany przez okres wynoszący co najmniej przez 6 miesięcy.

W tym czasie bezrobotny nie ma prawa odmówić – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia oferty pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych.


Oprócz powyższych wymogów świadczenie przedemerytalne może nabyć mężczyzna, jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn podanych wyżej spełniłby warunki przedstawione w jednym z następujących wariantów:

a) posiada staż uprawniający do emerytury, tj. okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej: 40 lat, w takim przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego może być przyznane bez względu na wiek wnioskodawcy,

b) do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego posiada staż uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 39 lat – bez względu na wiek wnioskodawcy.


Jeśli po upływie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych (co najmniej 6 miesięcy) osoba zainteresowana nadal pozostaje bezrobotna, składa wniosek do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo w ciągu 14 dni od ustania wykonywania innej pracy zarobkowej w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Termin 14 dni na zgłoszenie wniosku o świadczenie nie podlega przywróceniu.

Dla informacji podaję, iż prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

- na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,

- z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury (60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę),

– z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadania nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział w nieruchomości przekracza 2 ha przeliczeniowe.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),

- ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno- Rentowych.


Odpowiedź udzielona: 20 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel