Czy wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez emeryta spowoduje zawieszenie lub zmniejszenie emerytury?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 12 stycznia 2007

Pytanie: Chcę zatrudnić emeryta, który ma ukończone 60 lat i pobiera emeryturę kolejową. Czy otrzymane wynagrodzenie w kwocie np. 2.000 zł miesięcznie będzie miało wpływ na zmniejszenie jego emerytury? – pyta przedsiębiorca z Gdyni.


Odpowiedź: Gdyby Pan, jako pracodawca, ustalił wynagrodzenie mężczyźnie, który pobiera emeryturę i nie osiągnął jeszcze wieku 65 lat, w kwocie 2.000 zł – w takim przypadku jego emerytura uległaby zmniejszeniu o kwotę przekroczenia limitu, tj. o 274,70 zł. Jeżeli natomiast miesięczne zarobki (brutto) emeryta nie przekraczałyby kwoty 1.725,30 zł - w takim przypadku emerytura wypłacana byłaby bez zmniejszania, w pełnej wysokości. A w przypadku osiągania przez emeryta zarobków brutto, np. w kwocie 3.200 zł, emerytura byłaby zmniejszona maksymalnie o 413,37 zł.

Nie zmniejsza się też emerytur (i rent) w przypadku osiągania przychodu mniejszego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Proszę zauważyć, że przepisy art. 103 i 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm., dalej ustawa emerytalna), określają zasady zawieszania oraz zmniejszania wypłata emerytur oraz rent z tytułu niezdolności do pracy, a także rent rodzinnych - w razie osiągania przychodów z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz w razie osiągania uposażenia z tytułu służby. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich osób uprawnionych do emerytur i renty, przysługujących z tytułu przebytego ubezpieczenia społecznego, bez względu na to, jaki zawód wykonywał emeryt lub rencista przed nabyciem prawa do wymieniowych świadczeń.


Według powołanych przepisów nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu wypłacanie emerytury, także renty, tych osób, które mają ukończony wiek: kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat, niezależnie od tego, w jakiej wysokości osiągają przychody.

Przepisy określają pewne limity przychodów, osiąganie których może powodować zmniejszenie kwoty emerytury lub renty, bądź zawieszenie wypłaty świadczeń, względnie przy osiąganiu przychodów poniżej określonego limitu emerytura lub renta może być wypłacana w pełnej wysokości.

Na zmniejszenie wysokości emerytury (i renty) wpływa przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty emerytury (renty).

Kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłasza co kwartał prezes GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2006 r. wynosiło 2464,66 zł. Od 1 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. – limit zarobków wynoszący 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 1725,30 zł, a limit zarobków wynoszący130% tego wynagrodzenia - wynosi 3204,10 zł.

Oprócz określonych wyżej limitów przychodów, powodujących zmniejszenie emerytury (renty) bądź zawieszenie emerytury, przepisy ustawy emerytalnej określiły także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury (renty) w przypadku osiągania przychodów mieszczących się w granicach powyżej 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, tj. od 1 grudnia 2006 r. – przychodów powyżej 1725,30 zł i nieprzekraczających kwoty 3204,10 zł.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty od 1 marca 2006 r. wynoszą:

  1. dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 413,37 zł,
  2. dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 310,05 zł,
  3. dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba - 351,38 zł.

Jeżeli od 1 marca 2007 r. obowiązywałaby waloryzacja emerytur i rent, wówczas od tej daty podane wyżej kwoty ulegną podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Odpowiedź udzielona: 9 stycznia 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel