Czy pracownik powinien zrzec się prawa do emerytury w KRUS jeżeli chce otrzymać ją z ZUS?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 5 sierpnia 2009
Pytanie:  Pracownik naszej firmy (urodzony 5 stycznia 1946 r.) stara się o ustalenie prawa do emerytury w ZUS. Obecnie posiada prawo do emerytury w KRUS. Pracownik złożył w ZUS wniosek o ustalenie prawa do emerytury, ale ZUS nie uwzględnił lat pracy na roli (9 lat w ubezpieczeniu rolniczym). Od dnia 15 grudnia 2008 r. jest zatrudniony w naszej firmie na 1/2 etatu na podstawie umowy o pracy na czas nieokreślony. Czy jeżeli pracownik zrzecze się lub zawiesi prawo do emerytury w KRUS, czy ZUS uwzględni wtedy 9 letni okres składkowy w KRUS?
Odpowiedź: 

Pracownik, o którym mowa w przedstawionym pytaniu, choćby nawet wystąpił do KRUS o zawieszenie wypłaty emerytury albo o wstrzymanie jej wypłaty, to jednak organ rentowy ZUS nie może uwzględnić  tego okresu ubezpieczenia w KRUS, od którego zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pracownik powinien więc pozostawać w zatrudnieniu jeszcze przez okres brakujący do 35 – letniego stażu i po przebyciu w ubezpieczeniu pracowniczym brakującego okresu wystąpić do ZUS o ustalenie prawa do emerytury.

Informuję, iż przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr  39, poz. 353 z późn. zm., dalej ustawa emerytalna) określiły jednolity dla wszystkich ubezpieczonych powszechny wiek emerytalny -  wiek ten wynosi: dla kobiet – 60 lat, dla mężczyzn - 65 lat.

Postanowienia ustawy emerytalnej dopuściły także możliwość przyznania prawa do emerytury w wieku niższym niż podany wyżej, tzw. emerytury wcześniejszej. Przywilej ten dotyczy m. in.  mężczyzny urodzonego  przed 1 stycznia 1949 r. po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli:

- udowodni co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych albo

- udowodni co najmniej 25 lat  okresów składkowych i nieskładkowych oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Przy obliczaniu okresów składkowych i nieskładkowych - okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać  ⅟3  udowodnionych okresów składkowych.

Dodaję, iż emerytura wcześniejsza na podanych wyżej warunkach przysługuje osobie, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem, ponadto w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

Wyłączane są jednak  z 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu – okresy:
- pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia oraz
- okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunek pozostawania ostatnio w stosunku pracy nie jest wymagany, gdy wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu pracowniczemu przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, w przypadku mężczyzny gdy posiada 35 lat ubezpieczenia pracowniczego.

Przy ustalaniu prawa do emerytury mogą być uwzględnione okresy ubezpieczenia społecznego rolników. Jednak nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dodaję, iż w razie zbiegu prawa do emerytury z ZUS oraz do emerytury lub renty z KRUS – wypłacana jest świadczenie, które zainteresowany wybierze, a wypłata drugiego świadczenia podlega zawieszeniu.

Tekst opublikowany: 

4 sierpnia lipca 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel