deklaracja VAT

Zmiany w VAT od września: Dokonywanie płatności na rachunki z wykazu podatników VAT

Pytanie:  Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o podatku VAT mam pytania. 1. Czy zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 13 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. podatnik (spółka) ma obowiązek sprawdzić w urzędzie skarbowym numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe? 2. Czy podatnik (spółka) zarejestrowany w urzędzie skarbowym, który na podstawie zawartej umowy za dostawę materiałów, towarów lub wykonanych usług (udokumentowanych fakturą) dokona zapłaty przelewem za ww. świadczenia (w kwocie równej 15.000 zł lub wyższej) ma obwiązek sprawdzić nr rachunku rozliczeniowego kontrahenta w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r., a jeżeli nr rachunku rozliczeniowego kontrahenta (dostawcy) na dany dzień zapłaty nie będzie prawidłowy, to jak wówczas spółka ma postąpić?3. Kontrahenci (na podstawie zawartych umów) świadczą usługi ciągłe na rzecz spółki i na koniec każdego miesiąca w danym roku wystawiają faktury (w kwocie nie przekraczającej 15.000 zł), zapłata następuje przelewem, czy wówczas spółka ma obwiązek sprawdzić nr rachunku rozliczeniowego (dostawcy usługi) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r.? 4. Kontrahenci świadczą na rzecz spółki usługi na podstawie faktury (bez umowy zgodnie z przyjętymi zasadami polityki kontroli biznesowej w spółce) w kwocie nieprzekraczającej 15.000 zł zapłata następuje przelewem, czy wówczas spółka ma obwiązek sprawdzić nr rachunku rozliczeniowego (dostawcy usługi) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r.?
wiper-pixel