Zanim ZUS podniesie wysokość składki wypadkowej do 150% będzie musiał brać pod uwagę stopień winy płatnika

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 31 marca 2017

Dnia 1 kwietnia br. wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Upewnij się, jakie zmiany wprowadziła ustawa od 1 stycznia, a jakie wejdą w życie od 1 kwietnia.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie m.in. zmiany dotyczące regulaminów i wydawania świadectwa pracy, natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zaczną obowiązywać inne zmiany.

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  • Do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania zobowiązano pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników, o ile nie są objęci układem zbiorowym pracy (wcześniej powyżej 20 pracowników) oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 20, ale poniżej 50 pracowników, jeżeli nie są objęci układem zbiorowym pracy i jeśli zażądają tego związki zawodowe.
  • Zniesiono obowiązek wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia jeżeli nastąpi nawiązanie kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego. Pracodawca zawsze wydaje świadectwo pracy po zakończonej umowie oraz na wniosek pracownika w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
  • Zmieniono wzór świadectwa pracy.
  • Wydłużono do 21 dni terminy na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy i odszkodowania.
  • Do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobowiązani są obecnie pracodawcy zatrudniających powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli wnoszą o to związki zawodowe. W dalszym ciągu od obowiązku tworzenia ZFŚS można się uwolnić po spełnieniu ustawowych warunków z zastrzeżeniem, że bez względu na stan zatrudnienia fundusz tworzą podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. Zmieniono też wysokość odpisu na ZFŚS.
  • Wynagrodzenie minimalne zostało podwyższone do wysokości 2.000 zł brutto, przy czym kwota ta obowiązuje również pracowników w pierwszym roku kariery zawodowej (wcześniej mieli oni prawo do 80% płacy minimalnej). Ponadto, do katalogu świadczeń nieuwzględnianych przy kalkulowaniu, czy wynagrodzenie pracownika osiągnęło poziom minimalnego włączono dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Przeczytaj także:

Sprawdź wysokość dodatku za pracę w nocy w 2017 r.

  • Wprowadzono – poza wyjątkami wskazanymi w przepisach – minimalną stawkę godzinową (13 zł) dla umów zleceń i umów o świadczenie usług. 

Przeczytaj także:

Zmiany od 1 kwietnia 2017 r.

  • Zanim ZUS podniesie wysokość składki wypadkowej do 150% będzie musiał brać pod uwagę stopień winy płatnika.

Zakład ustali, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli płatnik składek nie przekaże informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6, albo korekty tej informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zakładu, a stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika składek lub wykazywana przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Analogicznie Zakład postąpi w stosunku do płatników składek, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 2, którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową i nie złożyli dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zakładu.

W przypadku zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek zobowiązany jest złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące i opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku zawyżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek będzie miał obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

Z kolei w przypadku złożenia informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6, lub jej korekty, albo sporządzenia tej informacji przez Zakład z urzędu, Zakład ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie danych zawartych w informacji.".

  • Likwidacja niektórych obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn budowlanych.
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel