Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy

Dodano: 17 stycznia 2017
5dcc687290479dc8e1561b7fc02ddfd4f0c21d97-medium

Potrzeba zmian wynikała z obowiązującego już od ponad roku zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Stąd treść świadectwa pracy musiała ulec rozszerzeniu o informacje w tym zakresie. Co jeszcze uległo zmianie? Poznaj nowy wzór świadectwa pracy.

Obowiązujące do końca 2016 r. rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.) zostało uchylone, a zastąpił je zupełnie nowy akt tj. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292). Obowiązuje ono od 1 stycznia 2017 r.

W nowym rozporządzeniu w znacznej mierze treść została powtórzona z poprzedniego rozporządzenia. Natomiast wprowadzenie zmian i „zreformowanie" świadectwa pracy wynikało z konieczności dostosowania unormowań do nowych zasad wydawania świadectw pracy, jakie weszły w życie 1 stycznia (zmieniony art. 97 § 1 - 13 Kodeksu pracy).

Ponadto, ze względu na obowiązujące już od ponad roku zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, treść świadectwa pracy musiała ulec rozszerzeniu o informacje w tym zakresie. Przy okazji, doprecyzowano zapisy budzące wątpliwości oraz powodujące w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy, a także ich prostowaniu i uzupełnianiu. W związku z tym, zmodyfikowaniu uległ też pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia oraz objaśnienia do tego wzoru.

Katalog informacji, jakie trzeba podać w świadectwie pracy

W § 2 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. zamieszczono katalog wszystkich informacji, jakie powinny się znaleźć́ w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy. Przedtem część tego zestawienia była zawarta w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, a pozostała część w uchylonym już rozporządzeniu.

Katalog został uzupełniony o dane na temat:

- okresu lub okresów zatrudnienia,

- rodzaju wykonywanej pracy - uprzednio były tylko zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,

- wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia - od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być́ wykorzystywany w 2 częściach do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia; ta informacja ma służyć kolejnemu pracodawcy do ustalenia czy pracownik jest wciąż̇ uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego czy nie,

- wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia - urlop rodzicielski może być́ wykorzystywany w 4 częściach, przy czym od dnia 2 stycznia 2016 r. urlop w wymiarze do 16 tygodni może być́ udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu - nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia; kolejny pracodawca musi wiedzieć czy pracownik nadal jest uprawniony do wykorzystania tego urlopu czy też nie,

- wykorzystanego przez pracownika urlopu wychowawczego - rozszerzono tą informację o podstawę prawną (art. 183 § 2 kp - urlop do 36 miesięcy albo § 3 - dodatkowo urlop do 36 miesięcy na dziecko niepełnosprawne, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia), a także wymiar urlopu i liczbę jego części; urlop wychowawczy jest bowiem udzielany w maksymalnie 5 częściach (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia),

- okresu (okresach), w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy - na podstawie tego przepisu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem uprawnionym do urlopu wychowawczego w okresie od dnia złożenia przez niego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy; dzięki temu kolejny pracodawca będzie wiedział, czy taki pracownik, który chciałby skorzystać z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, wciąż podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem

- zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym - wcześniej informacja ta wynikała jedynie ze wzoru świadectwa pracy

- wysokości i składników wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach − na żądanie pracownika - uprzednio była tylko wzmianka ogólna o danych zamieszczanych na żądanie pracownika

W treści rozporządzenia uregulowano, że świadectwo pracy musi zawierać pouczenie o prawie pracownika do jego sprostowania, a w razie odmowy ze strony pracodawcy - o prawie do wystąpienia o sprostowanie do sądu pracy. Wcześniej pouczenie było jedynie elementem wzoru świadectwa pracy.

Sposób i tryb wydawania świadectwa pracy

1. Osoba uprawniona do odebrania dokumentu

Kolejne przepisy rozporządzenia tj. § 3 - 5 stanowią o sposobie i trybie wydawania świadectwa pracy. W tym zakresie uregulowano, że pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika, przy czym upoważnienie może być́ dostarczone w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Termin wydania

Z kolei wprowadzony § 4 zapewnia spójność ze znowelizowanymi od 1 stycznia 2017 r. przepisami art. 97 § 1 - 13 kp, odnośnie terminu wydania pracownikowi świadectwa pracy.

Z przepisów tych wynika, iż:

1) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać́ pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać́ z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy; świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za która dotychczas nie wydano świadectwa pracy;

2) w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać́ pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być́ złożony w każdym czasie i dotyczyć́ wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy; w takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać́ pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku;

3) wydanie świadectwa pracy nie może być́ uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Przepis § 4 rozporządzenia precyzuje więc, że jeżeli pracodawca nie będzie ponownie zatrudniał pracownika musi mu wydać świadectwo niezwłocznie tj. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie będzie możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego (zgodnie z Prawem pocztowym),a nie poczty.
  1. Śmierć pracownika – kto jest uprawniony do odebrania świadectwa

Pewne zmiany zaszły również w kwestii wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiany polegają̨ na wskazaniu kręgu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić́ z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy. Jest to małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę̨ rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń́ Społecznych, a w razie braku takich osób − inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. Zatem, są to osoby nabywające prawa majątkowe w razie śmierci pracownika, wymienione w art. 631 kp. Pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej.

Prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy

Problematykę sposobu i trybu prostowania oraz uzupełniania świadectwa pracy rozwiązują przepisy § 7 - § 9 rozporządzenia. Są one w znacznej części powielone z poprzedniego rozporządzenia, a zmiany polegają na:

- zawiadomieniu pracownika przez pracodawcę - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku

- określeniu dla pracodawcy terminu wydania nowego świadectwa pracy w razie uwzględnienia przez sąd pracy żądania o sprostowanie - 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu

- określeniu dla pracodawcy terminu na uzupełnienie świadectwa pracy o dodatkową informację w orzeczeniu sądu pracy wydanym w sprawie o przywrócenie pracownika do pracy lub przyznanie mu odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę niezgodnie z przepisami - 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy,

- określeniu dla pracodawcy terminu wydania nowego świadectwa pracy z informacją o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, jeżeli orzeczenie sądowe zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów - w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia

- określeniu terminu na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia na wezwanie pracodawcy w przypadku, gdy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy - 3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu - w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy, oraz terminu na uzupełnienie przedłożonego przez pracownika świadectwa - 3 dni od przedłożenia go przez pracownika.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy

W załączniku do rozporządzenia zamieszczono wzór świadectwa pracy, odzwierciedlający omówione zmiany. Ponadto, w końcowej części świadectwa zrezygnowano z wymogu opatrzenia dokumentu w pieczęć pracodawcy. W części załącznika „Sposób wypełniania świadectwa pracy” objaśnienia zostały odpowiednio dostosowane, a więc uzupełnione oraz doprecyzowane.

PRZYKŁAD
WZÓR ................................................................ ....................................................... (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)
lub miejsce zamieszkania) ............................................................... (numer REGON-PKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że .............................................................................................................................................. (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców ....................................................................................................................... urodzony ................................................................................................................................... (data urodzenia) był zatrudniony ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. (pracodawca) w okresie od ........................... do .................................... w wymiarze ........................................... w okresie od ........................... do .................................... w wymiarze .......................................... w okresie od ........................... do .................................... w wymiarze .............................................. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ............................................................................ ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje) 3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
a) rozwiązania ..................................................................................................................................................... (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy) b) wygaśnięcia .................................................................................................................................................. (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy) 4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy ..................................................................................................................................................... (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania) 5. W okresie zatrudnienia pracownik:
1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze ......................................................................................... (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) w tym .................................................................................................................................................. (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 2) korzystał z urlopu bezpłatnego ...................................................................................................................... (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia) 3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ......................................... w ............................. częściach
4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ............................................................................ (podstawa prawna udzielenia urlopu) w wymiarze ........................................ w ................................ częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy w ....................... częściach.
5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ..................................................................... (podstawa prawna udzielenia urlopu) w wymiarze ......................................... w okresie (okresach) ................................................................. w ........................ częściach
6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) ...................................................................... 7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy.................................................. (liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 8) był niezdolny do pracy przez okres .................................................................................................. dni (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 9) ........................................................................................................................................................... (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,
przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie) 10) odbył służbę wojskową w okresie ..................................................................................................... (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych) 11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ................................. .................................................................................................................... (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska) 12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ....................................................................................................................................................... 13) .............................................................................................................................................................. (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty) 6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ...................................................................................................... (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej) .............................................................................................................................................................. (wysokość́ potrąconych kwot) 7. Informacje uzupełniające ....................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń́ w imieniu pracodawcy) POUCZENIE Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić́ do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Pobierz wzór:

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel