Sektor Publiczny

W 2017 roku są wyższe odpisy na ZFŚS

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 24 stycznia 2017

Od nowego roku wzrosły kwoty odpisów na ZFŚS. Poznaj ich wysokość. 

Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Tak stanowi art. 5f ustawy o ZFŚS, dodany na mocy ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1984).

Skorzystaj z kalkulatora:

Kalkulator odpisu na ZFŚS

 

Odpis podstawowy wynosi:

 • na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 37,5% podstawy,
 • na jednego pracownika, wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% podstawy,
 • na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki - 5% podstawy,
  • w drugim roku nauki - 6% podstawy,
  • w trzecim roku nauki - 7% podstawy.

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r.

ODPISY PODSTAWOWE

obowiązujące w 2017 r. odpisy na ZFŚS dla:

pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS)

pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze (art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS)

pracownika młodocianego (art. 5 ust. 2a ustawy o ZFŚS)

na pełny etat

1.185,66 zł

na pełny etat

1.580,89 zł

w pierwszym
roku nauki

158,09 zł

na 3/4 etatu

889,25 zł

na 3/4 etatu

1.185,67 zł

w drugim roku
nauki

189,71 zł

na 1/2 etatu

592,83 zł

na 1/2 etatu

790,45 zł

w trzecim
roku nauki

221,32 zł

na 1/4 etatu

296,42 zł

na 1/4 etatu

395,22 zł

ZWIĘKSZENIA FAKULTATYWNE (dobrowolne)

 • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (art. 5 ust. 4 ustawy o ZFŚS)
 • na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

237,13 zł

Pracodawcy prywatni mogą przewidzieć inne niż powyższe wartości odpisów.

Odpisy szacuje się na początku roku i przelewa w dwóch terminach

Pracodawca tworzący zfśs obligatoryjnie, dokonują wpłat na wyodrębnione konto funduszu socjalnego w dwóch ratach:

 • pierwszej, płatnej do 31 maja danego roku - w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego,
   
 • drugiej, płatnej do 30 września danego roku - w kwocie stanowiącej różnicę między pełnym rocznym odpisem (uwzględniającym także zwiększenia dobrowolne), a kwotą przelaną do końca maja.

W celu ustalenia, ile pieniędzy należy przekazać w powyższych terminach na rachunek ZFŚS na początku roku należy oszacować planowany, średnioroczny stan zatrudnienia, poprzez:

 • skalkulowanie przeciętnej liczby zatrudnionych (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) w poszczególnych miesiącach,
 • dodanie stanów zatrudnienia ze wszystkich 12 miesięcy danego roku,
 • podzielenie otrzymanej sumy przez 12.

Do końca grudnia każdego roku pracodawcy są zobligowani do skorygowania odpisu na ZFŚS. Korekta ta wymaga porównania zakładanego przeciętnego poziomu zatrudnienia ze stanem rzeczywistym.

Zmiany zasad tworzenia ZFŚS

W obecnym stanie prawnym, zatrudnianie na pierwszy dzień danego roku powyżej 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) wiąże się z koniecznością utworzenia ZFŚS. 

W 2017 r. reguła ta ma się zmienić. Modyfikacje w tym zakresie przewidziała nowela ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wskutek nowych rozwiązań, tworzenie ZFŚS będzie obligatoryjne w stosunku do pracodawców, którzy dają zatrudnienie powyżej 50 pracownikom (w przeliczeniu na pełne etaty) według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Natomiast podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, nie będą mieli obowiązku tworzenia funduszu przeznaczonego na działalność socjalną. Będą to mogli zrobić fakultatywnie.

Jeszcze inaczej będzie wyglądać sytuacja zakładów pracy zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, w których działają zakładowe organizacje związkowe. Takie podmioty tworzyć będą zfśs na wniosek związków zawodowych.

Podstawa prawna: 
 • art. 5, art. 5f ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800),
 • art. 17 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1984).
Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel