Poznaj 4 wskazówki w jaki sposób potwierdzać godziny wykonania zlecenia

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 31 stycznia 2017

Twoja firma zatrudnia zleceniobiorców? Przypominamy, że zleceniodawca musi zapłacić 13 zł za godzinę pracy osobie zatrudnionej na zleceniu. Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. nakazują określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Przeczytaj tekst i dowiedz się, czy wszyscy zleceniobiorcy muszą mieć od nowego roku zapis w umowie wskazujący sposób potwierdzania liczby godzin pracy. Pobierz przykładowy wzór ewidencji godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu.

Minimalna stawka godzinowa

Przypomnijmy, że minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku zatrudniania osób:

1) na umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego, dalej kc)

2) umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 kc)

- wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była ona niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Jeśli nie będzie ona zapewniona wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich powyższych umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia. Zatem, dotyczy to zarówno wykonawców opłacanych stawką godzinową jak i akordową, czy kwotową (miesięczną, tygodniową, dzienną).

Sposób potwierdzania godzin

W celu sprawdzania, czy została zapewniona stawka godzinowa na minimalnym poziomie, trzeba prowadzić rejestr przepracowanego czasu.

Przy czym nadal zleceniobiorców nie będą obowiązywać żadne normy czasu pracy jak pracowników, a więc normy dobowe czy tygodniowe. Wymiary czasu pracy oblicza się wyłącznie dla etatowców. Chodzi tylko o zapis liczby godzin, jakie wykonawca spędził na wypełnianiu zleconych czynności. Nadal więc to zleceniobiorca układa sobie plan zajęć i organizuje czas przeznaczany na pracę.

Zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia powinny być wpisane do umowy zawartej przez strony co wynika z art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jednak ustawodawca nie skonkretyzował jak ma to wyglądać w praktyce czyli jak mają być ustalane te godziny. Pozostawiono tę kwestię do uzgodnienia między stronami.

RADA EKSPERTA: dla celów dowodowych najlepiej, aby była to forma pisemna (papierowa). Może to być zestawienie, rejestr, ewidencja itp., sporządzona w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Istotne jest to by na podstawie zliczonych godzin dało się skalkulować wysokość stawki godzinowej dla potrzeb porównania jej z kwotą minimalną 13 zł. Ewidencja godzin pozwoli więc naliczyć wynagrodzenie. Inaczej nie można byłoby zweryfikować czy zostało ono wypłacone z uwzględnieniem ustawowej stawki, szczególnie przy wynagrodzeniu zryczałtowanym kwotowym.

Poznaj odpowiedzi na pytania:

Godziny można potwierdzać np.:

- składając oświadczenie o łącznej liczbie godzin wykonania zlecenia w okresie trwania całej umowy zawartej na okres krótszy niż jeden miesiąc (np. umowa zlecenia na dwa tygodnie; oświadczenie o liczbie zrealizowanych godzin w tym czasie) lub w danym miesiącu przed wypłatą wynagrodzenia, przy umowach na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

- wypełniając tabelę uwzględniającą wszystkie dni miesiąca i zaznaczeniem w jakie dni i przez ile godzin praca była wykonywana,

- w przypadku gdy miejsce wykonywania zlecenia znajduje się w siedzibie zleceniodawcy można odhaczać obecność wykonawcy w danym dniu poprzez zapis godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy nad zleceniem,

- liczba godzin może być również wpisana do rachunku, który zleceniobiorca wystawia do rozliczenia.

W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnienie) godziny spędzone na pracach zleconych mogą być zawarte na fakturze bądź dopiętej do niej specyfikacji.

Generalnie, trzeba też pamiętać, że skoro przy umowach długoterminowych (na okres dłuższy niż jeden miesiąc) wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej ma być dokonywane co najmniej raz w miesiącu, to rejestr godzin musi się odnosić do okresów nie dłuższych niż miesięczne.

Przykładowy wzór ewidencji godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu

Imię i nazwisko zleceniobiorcy:

...................................................................

Miesiąc, rok

....................................................................

Dzień             Liczba godzin wykonania zlecenia   Podpis zleceniobiorcy    Podpis zleceniodawcy

miesiąca:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Gdy brak postanowień umownych

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, że w każdej umowie strony powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia/świadczenia usług. Jednak przewiduje co zrobić, gdy takich ustaleń w umowie zabraknie. Wtedy, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Wymienione trzy formy dla czynności prawnej określa Kodeks cywilny.

Potwierdzanie godzin w formie pisemnej oznacza, że zleceniobiorca po prostu składa na dokumencie zawierającym treść oświadczenia woli, własnoręczny podpis.

Dla zachowania formy elektronicznej konieczne jest opatrzenie oświadczenia woli bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 781 kc).

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772 kc).

W praktyce oznacza to, że czynność w tej formie zostanie dokonana np. poprzez wysłanie potwierdzenia liczby godzin pocztą elektroniczną (e-mail z adresu zawierającego imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie woli) lub w treści wiadomości sms również z imieniem i nazwiskiem nadawcy.

Umowa w innej formie

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia/świadczenia usług, potwierdza zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin.

Gdy umowy nie zawarto na piśmie, czy elektronicznie, a zleceniodawca nie potwierdzi ustaleń o sposobie dokumentowania przepracowanego czasu, zleceniobiorca musi przedkładać w jednej z wymienionych trzech form informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel