Skutki podatkowe oraz ubezpieczeniowe delegacji pracowniczych w przypadku zapewnienia noclegów i wyżywienia

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 14 maja 2010
Pytanie:  Spółka jawna od 26 do 30 kwietnia wysłała swoich pracowników - kierowców na delegację służbową do innej miejscowości niż miejsce ich zamieszkania, w celu wykonywania tam usług transportowych. Pracownicy ci mieli tam zapewniony hotel oraz wyżywienia. Czy wynikające z faktury koszty za hotel oraz za wyżywienie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Odpowiedź: 

Gdyby w opisanej sytuacji spółka wypłaciła diety (zakazu nie ma), to stanowiłyby one dla niej koszt uzyskania przychodów, ponieważ zaliczają się one do należności pracowniczych z tytułu podróży służbowych.

Dla pracowników wypłacone im z tego tytułu kwoty byłyby zwolnione od podatku dochodowego. W takim jednak przypadku kwoty poniesione na wyżywienie pracowników byłyby dla nich przychodem uzyskanym w naturze ze stosunku pracy, który należałoby doliczyć do wynagrodzenia. Z tego względu podlegałyby one opodatkowaniu, w związku z którym spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Jednakże i w tym przypadku koszty wyżywienia stanowiłaby dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli diety nie będą wypłacone pracownikom, to w takim przypadku część kosztów wyżywienia - odpowiadająca wysokością kwocie diet - będzie po stronie pracowników zwolniona z podatku dochodowego. Pozostała natomiast nadwyżka ponad kwotę diet podlegała będzie opodatkowaniu, gdyż stanowiła ona będzie dla nich  przychód w naturze uzyskany ze stosunku pracy.

Wypłata diet delegacyjnych, pomimo zapewnienia wyżywienia, mogłaby wywołać również skutki z tytułu składek ubezpieczenia społecznego, jeżeli kwota przypadająca na pracownika w ciągu danego miesiąca byłaby wyższa od 190 zł. W takim przypadku nadwyżka ponad tę kwotę jako część jego wynagrodzenia wychodziłaby do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego względu spółka zobowiązana byłaby do obliczenia kwoty składek ubezpieczeniowych, zarówno w części finansowanej ze środków pracownika, jak i w części finansowanej przez nią samą, które należałoby uiścić na rzecz ZUS-u. Jeżeli w naszym kwota ta nie przekracza 190 zł, to nie wystąpi obowiązek wliczenia jej do podstawy wymiaru składek ubezpieczenia społecznego.

Kosztami uzyskania przychodów dla spółki będą również w całości wydatki związane z pokryciem kosztów noclegów, ponieważ zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodów z tytułu świadczenie usług transportowych.

Podstawa prawna: 

- art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307),
- art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
- § 1, § 3-7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.),
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

11 maja 2010 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel