skutki podatkowe

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości jako miejsca siedziby spółki nieprowadzącej działalności

Pytanie:  Małżonkowie (wspólność majątkowa) są właścicielami gruntu z zabudowaniami, na którym jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą. Jeden z małżonków dodatkowo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w ramach której jest on czynnym podatnikiem VAT. Te same osoby razem z synem są jedynymi udziałowcami w spółce z o.o., która ma swoją siedzibę na gruncie będącym ich prywatną współwłasnością małżeńską (nieruchomość nie jest składnikiem majątku, który jako środki trwałe byłyby związane bądź to z działalnością spółki cywilnej, bądź też działalnością indywidualną jednego z małżonków). Spółka, która oczekuje na wydanie koncesji na sprzedaż paliw, nie prowadzi faktycznie działalności w miejscu swojej siedziby a związany z nią adres posłużył jedynie do jej zarejestrowania oraz jako adres do korespondencji. W wyniku kontroli urzędu skarbowego w spółce z o.o. do protokołu zostało wpisane oświadczenie jednego z udziałowców, że nie została zawarta żadna pisemna umowa najmu bądź użyczenia gruntu. W oświadczeniu tym określono kwotę, jaka byłaby uzyskiwana z tytułu najmu gruntu pod siedzibę spółki. Jakie konsekwencje w zakresie podatku dochodowego oraz VAT mogą spotkać małżonków, małżonka prowadzącego indywidualną działalność oraz spółkę?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel