Czy przepisy prawa pracy zawierają jakieś regulacje dotyczące czasu trwania delegacji służbowej?

Autor: Ewa Strzałkowska

Dodano: 14 lutego 2008

Pytanie: Czy przepisy prawa pracy zawierają jakieś regulacje dotyczące czasu trwania delegacji służbowej? Jaka jest maksymalna liczba dni w delegacji w roku. Jeśli taki limit istnieje, to jaki akt prawny to określa? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Przepisy prawa pracy nie zawierają żadnych regulacji dotyczących czasu trwania pobytu na delegacji służbowej czy limitu dni trwania delegacji służbowej.

Proszę zauważyć, że w myśl art. 775 § 1 Kodeksu pracy, podróż służbowa to wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.


Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 250/00, OSPN 2003 nr 2, poz. 36) stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy, nie jest podróżą służbową.


Do podstawowych obowiązków pracownika należy wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Takim poleceniem jest obowiązek wykonywania przez pracownika pracy w konkretnym miejscu wskazanym przez pracodawcę, które może być poleceniem odbycia podróży służbowej.


Umowa o pracę w punkcie dotyczącym miejsca pracy może nakładać na pracownika obowiązek częstego wykonywania pracy w ramach podróży służbowych (np. pracownicy budowlani, pracownicy transportu, komunikacji czy handlowcy).

Przepisy dotyczące warunków ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu odbywania podróży służbowej na obszarze kraju, a także poza granicami kraju nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących czasu trwania tych podróży ani limitów określających czas trwania podróży służbowej.


Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku gdy delegacja trwa dłużej niż 183 dni w roku, przepisy podatkowe uznają taką osobę za niemającą miejsca zamieszkania na terytorium RP (osoby te podlegają wtedy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Od podróży służbowej należy odróżnić również pojęcie oddelegowania, np. oddelegowanie pracownika zatrudnionego przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą.


W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na regulację dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym. W przypadku gdy oddelegowanie nie przekracza 12 miesięcy, taki pracownik podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym.


Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.),

- art. 775, art. 100 Kodeksu pracy,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.),

- art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Autor: Ewa Strzałkowska, doradca w zakresie prawa pracy


Odpowiedź udzielona: 23 stycznia 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel